Nieuws 2017

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2017

Deze week is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Vragen Tweede Kamer naar aanleiding Besluit Kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit Kwaliteitsborging op 1 mei jl. heeft de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer op 19 mei jl. een aantal vragen aan de minister van BZK voorgelegd. De leden van de fracties van de VVD, CDA, D66 en de SP stellen onder meer algemene vragen over de kosten, de planning, de samenhang met de Omgevingswet en enkele andere zaken

De informatieplicht voor kwaliteitsborgers in de Wkb

In het ontwerp Besluit kwaliteitsborging is een informatieplicht opgenomen voor kwaliteitsborgers. Artikel 1.42, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bepaalt – na invoering van de Wkb – dat de kwaliteitsborger bij de bouw betrokken partijen moet informeren over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012. In de toelichting bij het voorschrift wordt aangegeven dat de informatie zowel aan de opdrachtgever, de aannemer, (indien bekend) de toekomstige gebruikers en het bevoegd gezag gemeld moet worden.

VNG-cie. Ruimte & Wonen bespreekt Wet kwaliteitsborging bouw

De VNG-commissie Ruimte en Wonen discussieerde in haar vergadering op 11 mei over de door de Tweede Kamer inmiddels aanvaarde Wet kwaliteitsborging bouw.

Kamerbrief bij aanbieding rapport Toezicht en handhaving door gemeenten

Minister Plasterk (BZK) biedt aan de Tweede Kamer het rapport Toezicht en handhaving door gemeenten aan. Eenzelfde brief met rapport is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Wico Ankersmit is boos

Op omgevingsweb.nl geeft Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, zijn mening over de memorie van antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Het door de minister geschetste beeld over hoe gemeenten nu waken over het voldoen aan vergunning en voorschriften wordt volgens Wico erg bot gesteld. Het is een veeg uit de pan. Ik begrijp dan ook goed waarom Wico boos is.

Houd bij begroting 2018 rekening met invoering Omgevingswet

Inhoudelijk en financieel is de invoering van de Omgevingswet voor elke gemeente een enorme operatie. Het is belangrijk om voor het jaar 2018 hiervoor al budget vrij te maken.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet: ervaringen delen en van elkaar leren

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar. Deze digitale gids is gemaakt samen met overheden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gids biedt hulp bij het maken van een participatieaanpak, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van dilemma’s.

Nieuwsbrief 17 mei 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 17 mei verzonden

Beantwoording minister Plasterk van schriftelijke vragen Eerste Kamer

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Hieronder ga ik, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, in op de vragen van de leden van de fracties van de VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, in de volgorde waarin ze zijn gesteld. Vragen van gelijke strekking zijn waar mogelijk samengevoegd.

Utrecht eerste gemeente met voorstel omgevingsvisie voor hele stad

Het voorstel voor de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 staat online. De eerste omgevingsvisie voor de stad Utrecht bevat actueel, overkoepelende en integraal ruimtelijk beleid voor diverse beleidsvelden. Hiermee is Utrecht koploper en loopt de stad vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Dan moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Met de komst van de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 is ruimtelijk beleid beter toegankelijk en is de helft van de beleidsnota’s geschrapt. De gemeenteraad moet nog besluiten over dit raadsvoorstel.

De presentaties van de regiodagen 2017 staan live

De presentaties van de regiodagen staan live. Zodra de presentaties van het middag programma live staan zullen wij deze toevoegen.

Op gang met wettelijke kwaliteitsborging

Er zijn op dit moment 8 instrumenten voor kwaliteitsborging bekend. Het betreft instrumenten voor een specifieke gevolgklasse, een specifiek type bouw plus instrumenten die binnen alle gevolgklassen, generiek, kunnen worden toegepast.

Minister beantwoordt nadere vragen Eerste Kamer over AMvB’s

Op 10 mei heeft Minister Schultz van Haegen de nadere schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de AMvB’s van de Omgevingswet beantwoord. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl).