Nieuws 2019

Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten

Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten.

Nieuwsbrief 15 juli 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Bijbehorend bouwwerk ‘Het is niet anders’.

Nu de voorhangversie Invoeringsbesluit als onderdeel van de Omgevingswet in juni is gepubliceerd wordt ook steeds duidelijker hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet er uit zal komen te zien. En als je het goed leest, dan zie je dat het eigenlijk qua bouwmogelijkheden niet anders is dan het huidige stelsel.

Samen de schouders eronder

Kort na de stemming in de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen sprak ik de verslaggever van de Cobouw. Hij vroeg mij wat mijn gevoel was nu de Eerste Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel. Of ik een traantje had gelaten? “Nee” zei ik. Maar ik had ook niet op tafel staan dansen, stelde hij vast. “Dat klopt” was mijn antwoord. Wat was dan mijn emotie na de stemming? Nou, dat was meer een gevoel van ‘en nu?’. “Het is ook wel een heel lange reis geweest tot de instemming met deze Wet” zei hij. Waarop ik antwoordde dat de reis nog moet beginnen. Maar met het aannemen van dit wetsvoorstel is in ieder geval de bestemming duidelijk. En dat is goed. Er is veel te lang onzekerheid geweest voor zowel bevoegd gezag als de markt. Dat heeft het vakgebied veel schade opgeleverd. Al jaren is er onvoldoende geïnvesteerd in kennis en capaciteit.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. Tijd om te onderzoeken wat de impact hiervan is voor uw afdeling (advertorial)

Na vele jaren van discussie en onduidelijkheid is op 14 mei jl. in de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Hiermee wordt de aanvrager van een omgevingsvergunning primair verantwoordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat per 1 januari 2021 voor een groot deel van de omgevingsvergunningen het bevoegd gezag niet meer toetst en toeziet op naleving van de bouwtechnische voorschriften in de vergunningen- en realisatiefase zoals dat nu gebeurd.

Drie SKB-opleidingen starten dit najaar bij PAOTM

Bouwfysici weten als geen ander dat we onze gebouwen neerzetten voor mensen. Maar hoe richt je zo’n gebouw nu optimaal in? Wat zijn standaardoplossingen, welke innovaties kan je toepassen en aan welke regelgevingen moet je voldoen, zonder de beleving van de gebruiker uit het oog te verliezen? Er is veel kennis beschikbaar, maar hoe maak je die toepasbaar voor jouw praktijk zonder het inhuren van kostbare adviseurs?

Kamerbrief over onderzoek breedplaatvloeren

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de problematiek van breedplaatvloeren.

Veel vragen over enorme impact PAS uitspraak RvS voor bouwplannen

Momenteel hebben gemeenten veel vragen over de impact van de uitspraak van de Raad van State over de toepassing van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) In de factsheet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties worden al een heel aantal vragen beantwoord. Duidelijk is echter wel dat deze uitspraak voor het verlenen van Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen enorm grote gevolgen heeft.

NTA 8800:2019-06 gepubliceerd

NTA 8800:2019-06 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019.

VNG aan tafel stikstof-problematiek

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft bij gemeenten geleid tot vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft op basis daarvan en gesteund door motie (aangenomen tijdens de ALV op 5 juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 49

De afgelopen week verscheen nr 49 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Nationale Omgevingsvisie 4 juli 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Beantwoording Kamervragen over de voortgang Digitaal Stelsel Omgevingswet en Aanvullingswet Grondeigendom

Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Aanvullingswet Grondeigendom (Awg).

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord Invoeringwet Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer Memorie van Antwoord met betrekking tot de Invoeringwet Omgevingswet