Nieuws 2020

Factsheet voor professionals over de stand van zaken ondermijningswetgeving per 1 januari 2020

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 januari 2020 van de Ondermijningswetgeving.

Nieuw! Op 15 april is het eerste VBWTN congres voor Toezichthouders en Handhavers

Op een werkelijk prachtige locatie waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland vindt op woensdag 15 april voor de eerste keer een VBWTN congres plaats speciaal voor Toezichthouders en Handhavers.

Vier Wkb-instrumenten toegelaten

Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Woningwet

Minister Van Veldhoven biedt de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel om de Woningwet te wijzigen. Dit vanwege wijzigingen van de maximale huursomstijging en de lokale mogelijkheid voor een hoger percentage.

Nieuwsbrief 16 januari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Regeringspartijen willen wonen op vakantiepark legaliseren

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ontruiming bij brand in de zorg

Bij brand in een gebouw met een zorgfunc­tie is de eer­ste pri­o­ri­teit om de be­wo­ners tij­dig in vei­lig­heid te bren­gen. Het Bouw­be­sluit 2012 eist dat er zo­wel ge­du­ren­de de dag als de nacht vol­doen­de ont­rui­mers aan­we­zig zijn.

Apeldoorn zoekt inhoudelijke VTH-ers vanuit andere gemeenten om mee te doen aan Hackathon

Hoe weten we wat er in apeldoorn vergunningvrij gebouwd wordt? Met de invoering van de Omgevingswet gaan we steeds meer toe naar vergunningsvrij bouwen. We verwachten dat in 2021 voor een flink deel van de (bouw)activiteiten geen vergunning meer nodig is. Omdat er bij deze activiteiten geen contact is met de gemeente, hebben we een zicht op wat er waar precies gebeurt. We hebben deze informatie wel nodig om onze basis- en kernregistraties op orde te houden en bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting goed op te kunnen leggen. Op dit moment halen we de informatie grotendeels uit mutatiedetectie: het signaleren van wijzigingen. Dit is een arbeidsintensieve klus waar medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties een rol in spelen. En waarbij uit verschillende bronnen wordt geput. Denk jij mee over hoe we dit eenvoudig beter kunnen doen?

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Van Veldhoven biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan over het voorstel voor de invoeringswet en het ontwerp van het invoeringsbesluit bij de Omgevingswet.

“De kwaliteitsborging van een project hoort bij de architect te liggen”

Het is geen sexy onderwerp, de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), maar het is wel de realiteit waar architecten vanaf januari 2021 mee te maken krijgen. Met de invoering van de Wkb worden bouwprojecten na oplevering getoetst door private kwaliteitsborgers. De preventieve toets van de bouwtekeningen aan het bouwbesluit door ambtenaren komt hiermee te vervallen. Deze wetswijziging ziet Annemiek Braspenning als een kans voor architecten om hun rol als bouwheer opnieuw naar zich toe te trekken. Ze deed met haar architectenbureau No Label Architectuur mee aan de proef ‘Architect aan Zet’ van de Gemeente Rotterdam. Vanuit die ervaring roept ze architecten op: “verdiep je erin en zorg dat je de kwaliteitsborging in je servicepakket opneemt.”

Energieprestatie-eisen nieuwbouw per 2021 van kracht

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Deze nieuwe eisen zorgen voor betere energieprestaties van nieuwe gebouwen.

Brandveiligheidsaspecten houten bouwwerken

Naar verwachting zal het aantal houten bouwwerken toenemen, want bouwen met hout is duurzaam. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO2 op, welke niet meer vrijkomt, tenzij het hout wordt verbrand. Dit in tegenstelling tot beton en staal, tijdens de productie daarvan komt juist erg veel CO2 vrij. Respectievelijk zo’n acht en vijf procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 18 januari

Zaterdag 18 januari 2020 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst

Aansluiten op DSO is noodzakelijk, ga het plannen!

Het is essentieel dat gemeenten snel gaan plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Omdat te voorkomen dat alle bevoegde gezagen tegelijkertijd willen aansluiten, wordt een interbestuurlijke aansluitplanning gemaakt.