Nieuws 2017

Ondergrens subsidie asbestdaken vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli 2017, staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Er zijn wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Ontwikkeling digitale stelsel: vinden en verbinden centraal in het derde kwartaal

Op 3 en 4 juli 2017 was de derde kwartaalsessie voor het digitale stelsel voor de Omgevingswet. Iedereen die zich bezig houdt met de bouw van het nieuwe stelsel kwam hiervoor bij elkaar in Kaap Doorn. Allemaal met hetzelfde doel: afspraken maken en afstemming zoeken over de epics die we komend kwartaal willen realiseren.

Projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping

In de NOVI worden de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving neergelegd.

Uitstel stemming Wet kwaliteitsborging bouw: VNG-reactie

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloot de Eerste Kamer op 11 juli, de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Tijdens de behandeling bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn.

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk (BZK) zendt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Reacties op uitstel Wet kwaliteitsborging

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) is de stemming in de Eerste Kamer – voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wkb gaat betekenen is onduidelijk maar de geplande voorbereiding zal in iedere geval vooralsnog op een laag pitje worden gezet. En zoals in het debat aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2019.

Stemming Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangehouden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 41

De afgelopen week verscheen nr 41 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.  Zij kunnen niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemt de situatie "zeer teleurstellend". Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, met daarbij een rapportage over de situatie in de zwembaden

Nieuwsbrief 10 juli 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 10 juli 2017 verzonden

Versnelling verwijderen asbestdaken in provincie Gelderland

Provincie Gelderland stimuleert versnelling van het verwijderen van asbestdaken.

Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen op voormalige asbestdaken in Zuid-Holland.

Rapporten onderzoek en evaluatie wet VTH

In dit bericht zitten de rapporten naar aanleiding van het onderzoek en de evaluatie Wet VTH

Minister Plasterk vraagt Eerste Kamer om uitstel van stemming inzake Wet kwaliteitsborging

De brief van de minister van BZK met het verzoek de stemmingen over dit wetsvoorstel aan te houden.

Reactie Woonaliantie op de WKB 'Het moet anders!'

Ook de Woonalliantie bestaande uit de consumentenorganisaties Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen, heeft de Eerste Kamer een brief met hun standpunten aangeboden