Nieuws 2019

Nationale Omgevingsvisie 18 september 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Spiekbriefje omgevingsvergunning beschikbaar

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsvergunning is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma, de omgevingsvisie en het omgevingsplan gepubliceerd.

Beantwoording Kamervragen over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Nieuwe calculator beschikbaar voor meten stikstof

Met de update van de AERIUS Calculator kunnen aanvragers en verstrekkers van vergunningen de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe release is vanaf maandag 16 september beschikbaar.

Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Beantwoording vragen over lijst met onveilige gebouwen

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht ‘Lijst met onveilige panden houdt geen rekening met verbouwingen?’

Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht.

PROJECT IN THE SPOTLIGHT Ontruiming bij brand in de zorg

De veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid Holland Zuid (VRZHZ) presenteren de zorgvuldig opgestelde handreiking ‘Ontruiming bij zorgfuncties’. De handreiking was hard nodig om invulling te geven aan artikel 7.11.a van het Bouwbesluit 2012. Goos Janssen teamleider Risicobeheersing van de VRR en Hartrijk Timmer bureauhoofd Risicobeheersing VRZHZ namen het voortouw en startten het project om deze handreiking op te laten stellen.

Nieuwsbrief 11 september 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Funderingsproblemen bij monumenten

Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en lid van de Stuurgroep Klimaatadaptatie/beleidstafel droogte is een van de sprekers op de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, 30 oktober aanstaande.

Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart.

Titel bij nieuwsbericht NOS over controle voetbalstadions wat ongenuanceerd

Zondag 8 september was in het 8 uur Journaal en tijdens de uitzending van Nieuwsuur een item over de veiligheid van stadions in Nederland. Dit uiteraard naar aanleiding van de instorting van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar. In het item staat de veiligheidsverklaring van de KNVB centraal. Voor dit item ben ik geïnterviewd als directeur van de Vereniging BWT Nederland. Mij is de vraag gesteld of naar mijn idee hetgeen gevraagd wordt in de veiligheidsverklaring voldoende waarborg geeft voor het veilig zijn van het stadion.

Toezegging in verband met asbestdaken

Op 5 september 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Eerste Kamer geïnformeerd naar aanleiding van toezeggingen die zij eerder had gedaan in verband met asbestdaken.

Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III door WE

WE heeft onderzocht welke eisen er gesteld kunnen worden aan installaties in gebouwen om energie te besparen..

Protocol asbestsanering beglazingskit

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan nu veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daarvoor is een protocol opgesteld door Aedes dat is goedgekeurd door de SCI-547 commissie.