Nieuws 2022

Week van de asbestvrije schuur

Van maandag 12 t/m zondag 18 september 2022 wordt opnieuw de Week van de Asbestvrije Schuur georganiseerd.

Besluit Wob-Woo-verzoek over Blootstellingsonderzoek asbestdaken

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid voor grote publiekstoegankelijke gebouwen

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als gevolg van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk instorten van het dak van AZ-stadion.

Nieuwsbrief Implementatie 2 augustus

Inhoud: Jacqueline de Jager interim-programmadirecteur Marjolein Jansen programma-directeur-generaal Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Project voor snelle implementatie omgevingsplan Tips & tricks bij overdracht programma naar lijn ‘Mooie kans voor gedragen vervolg op RES 1.0’ Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Wijzigingen Modelverordening Leges en Leidraad invordering

De VNG heeft de Model Verordening leges en de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben wij actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Parkeerbelastingen, Onroerendezaakbelastingen en Riool- en waterzorgheffing.

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2022 is geopend.

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de Vereniging BWT Nederland weer haar grote jaarcongres voor en door iedereen die betrokken is binnen het brede vakgebied van het Bouw- en Woningtoezicht. Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland) die ook de afgelopen edities al hebben geparticipeerd in ons congres, maar dit jaar nog nadrukkelijker aanwezig zullen zijn op de bedrijvenmarkt en binnen het programma van ons jaarcongres.

Ruim de helft van de kantoren niet klaar voor energielabel C

Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Servicedocument Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet

Omdat de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering 2009 niet meer past binnen de integrale toepassing van de Omgevingswet, wordt deze vervangen door de uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022. De VNG ontvangt graag uw vragen en opmerkingen over het conceptdocument.

Standaardbrieven Wkb beschikbaar

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft veel impact op de VTH-processen. De VNG krijgt veel vragen over de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven.

Handreiking voor werkplaatsen Omgevingswet & Begroting

Dit jaar is de VNG gestart met de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting. In deze werkplaatsen is de VNG samen met gemeenten aan de slag gegaan om op basis van 9 hoofdonderwerpen, de financiële consequenties (van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in beeld te brengen.

Check of een vergunning nodig is in het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Hebt u plannen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving? Dan kunt u via de Vergunningcheck controleren of u uw werkzaamheden mag uitvoeren. Ook kunt u direct een vergunning aanvragen, informatie aanleveren of een melding doen.

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

Vandaag brengt het kabinet het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. In het besluit zijn ook verschillende waarborgen opgenomen. Het besluit vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Nieuwsflits Federatie Ruimtelijke Kwaliteit juli 2022

Vandaag verscheen van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Aanbiedingsbrief wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Nieuwsbrief Implementatie 19 juli 2022

Inhoud: Eerste Kamer stemt voor motie invoeringsdatum Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Kwartslag 20, kenniskoffer en podcastserie Provincies ontwikkelen InformatieKaart Natuur Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl