Nieuws 2019

Informatieplicht energiebesparende maatregelen van start

Vanaf 19 maart kunnen bedrijven en instellingen in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zo voldoen ze aan de Informatieplicht energiebesparing uit de Wet milieubeheer. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls.

Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Samen werken aan omgevingsagenda's

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. Maar wat zijn dat nu precies en hoe staat het ermee?

APK; beter voorkomen dan genezen

Recente problemen met balkons in onder andere Breda hebben de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen weer op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De minister van BZK heeft inmiddels in een brief de gestelde Kamervragen beantwoord.

Kamerbrief over advisering Integrale Adviescommissie Omgevingswet en over vervolgproces EK behandeling stelselherziening

Minister Ollongren (BZK) geeft informatie aan de Eerste Kamer over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en stuurt ze de adviezen van de Integrale Adviescommissie.

Beantwoording Kamervragen over illegale bewoning op vakantieparken

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) over de illegale bewoning op vakantieparken.

KCAF: Meld verzakkingen

Gemeenten die te maken hebben met verzakkingen van gebouwen kunnen terecht bij de stichting Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor advies en kennisdeling.

Mailing Omgevingsloket online 15 maart 2019

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager 2 cipher suites vervallen op 28 maart 2019

Stemmingsoverzicht Eerste Kamer inzake Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 64

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Nieuwsbrief 11 maart 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Aanvullende vragen Eerste Kamercomissie naar aanleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 8 maart 2019 vragen en opmerkingen naar aanleiding van correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd.

Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma NAS is opgenomen dat het Rijk verkent of aanvullende (bouw)regelgeving handig en nuttig kan zijn om een klimaatbestendige inrichting te bevorderen met voldoende ruimte voor maatwerk. In dit kader is de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’ opgericht.