Nieuws 2020

WVIP biedt handreiking vergunningproces waterstoftankstations

Het Waterstof Veiligheids en Innovatie Platform (WVIP) werkt aan de veiligheidsaspecten van waterstof en is nauw verbonden met het H2Platform. De WVIP-Werkgroep 'Uniforme vergunningverlening' heeft een opdracht gegeven om een rapport laten op te stellen. Dit rapport geeft de belangrijkste aandachtspunten voor tankstationhouders en omwonenden.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit juni 2020

De afgelopen maanden is het stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Het Urgenda-vonnis heeft geleid tot een reeks maatregelen in de Gebouwde Omgeving waarover u meer kan lezen in deze nieuwsbrief. En ook kunt u lezen over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de bouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Verder in deze editie: loden leidingen, de openstelling van de Regeling Renovatieversneller, Buyer groups Circulair Bouwen, het Rapport Circulaire Woningbouw, klimaat-adaptief bouwen, Europese richtlijn bouwproducten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Commentaar op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen mogelijk

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Planning regeling energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd.

Nieuwsbrief 25 mei 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

Aan de slag met de Omgevingswet 20 mei 2020

Inhoud: Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022 Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen Praktijkproef laaggeletterden voor toetsing begrijpelijkheid Omgevingsloket De Omgevingswet kent een lange aanloop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet Programmagids webinars Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl Praktijkverhaal: De Achterhoek houdt de vaart erin

Rapport ‘Gevangen door belangen‘

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien.

Rapport 'Stof tot nadenken'

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (VSAB) onder leiding van de heer A.J.M. Heerts heeft op 14 mei haar rapport aangeboden aan staatssecretaris van Ark in het bijzijn van de voorzitters van VNO-NCW en FNV.

Invoeringsregeling Omgevingswet voor technische notificatie naar Brussel

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 13 mei 2020 voor een technische notificatie aan de Europese Commissie (EC) aangeboden. De EC heeft nu tot 14 augustus 2020 de tijd om te reageren op mogelijke technische voorschriften in de Omgevingsregeling. In deze ‘stand still-periode’ kan de regeling niet worden aangepast.

Onderzoeksplicht voor Breedplaatvloeren gebouwen met gevolklasse III

De onderzoeksplicht breedplaatvloeren is nu formeel een feit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr 21238 24 april jl.

Aanbieding voorhang van het besluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Mailing Omgevingsloket online 15 mei 2020

inhoud: Vervanging ftp-certificaat Storing in berichtenverkeer Oefenomgeving Omgevingsloket vanavond niet beschikbaar