Nieuws 2024

Rapport Q1 monitoring Omgevingswet en Wkb beschikbaar

Om de werking en effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) de komende jaren te kennen, is monitoring van belang. De VNG heeft op verschillende onderwerpen monitoring opgesteld en de uitvraag over kwartaal 1 is in april gestart. Van deze uitvraag is de rapportage nu beschikbaar.

Nieuwsbrief Implementatie 11 juli 2024

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer: Veranderingen in het Omgevingsloket voor opslag van grond en baggerspecie Webcollege over toepassing van mer-beoordeling Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden juni 2024 Bijeenkomsten in september

Uitspraak en stroomschema overgangsrecht lopende handhavingsprocedures

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een praktische uitleg gegeven aan het overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures. De afdeling heeft bij haar uitspraak van 3 juli 2024 een handig stroomschema gepubliceerd.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2024

Inhoudsopgave: Subsidieloket isolatie van woningen opent voor gemeenten Verbouwstromen Nieuwsberichten verduurzaming Internetconsultatie Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed DUMAVA: budget beschikbaar voor nieuwe subsidie-aanvragen Verduurzaming Rijksvastgoed vanuit het klimaatfonds

Nieuw wijzigingsblad bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Stichting NMD kondigt een viertal wijzigingen aan middels het wijzigingsblad amendement 4 bij Bepalingsmethode 1.1 dat vanaf 1 juli 2024 vigerend wordt. Dit wijzigingsblad heeft van 1 maart 2024 tot 12 april 2024 ter consultatie gelegen. Met uitzondering van onderdeel D, ‘Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedrager’. Dit heeft in maart 2023 al ter consultatie gelegen.

Mailing Omgevingsloket online 1 juli 2024

OLO en AIM zijn gestopt Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar.

Nieuwsbrief Implementatie 27 juni 2024

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer: Nieuwe releases van het DSO en Regels op de kaart De ketendag Omgevingswet Een terugblik op 2 jaar IKT

Versnelde nieuwbouw dankzij een CPC

Al schrijvend en analyserend ontdekte ik dat we voor het versnellen van de nieuwbouw een nieuw instrument nodig hebben, om een lokale goedkeuring ook landelijk toe te passen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een snelle ‘copy paste’. In dit artikel vertel ik je over de mogelijke impact hiervan.

Ontwikkeling leges omgevingsvergunning om te bouwen 2021-2023

Vanaf 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deels van kracht geworden. Daarmee komt de kwaliteitscontrole voor een deel van de bouwprojecten te liggen bij particuliere bedrijven.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Omgevingswet

Minister De Jonge (BZK) biedt de Eerste Kamer antwoorden op schriftelijke vragen over de ontwikkelingen in de implementatie van de Omgevingswet na haar inwerkingtreding aan.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2024

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken

Minister De Jonge ( BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan voor het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie van woonfuncties en kantoorfuncties en het regelen van de grenswaarden voor de milieuprestatie voor andere gebruiksfuncties. Eenzelfde brief is ook aan de eerste Kamer gezonden.

Steeds meer flexwoningen door ondersteuning vanuit het Rijk

De afgelopen 2 jaar is er door het huidige kabinet hard gewerkt aan een stevig fundament voor de realisatie van flexwoningen. Met flexwoningen, en het stelsel aan regelingen en ondersteuning om de realisatie van flexwoningen te versnellen, is met succes een nieuwe bouwwijze geïntroduceerd die ook steeds vaker wordt toegepast voor permanente woningbouw. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een groeiend aantal flexwoningen. De verwachting is dat er in 2024 ongeveer 8.300 flexwoningen worden gebouwd. In 2023 waren dit er nog zo’n 5.100 en in 2022 zo’n 3.400.

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Om circulair te kunnen bouwen, heb je voldoende en kwalitatief goed circulair materiaal nodig. Dat is er nu nog niet. Daarom gaat een brede groep ketenpartijen samenwerken, onder regie van het ministerie van BZK. Ook Bouwend Nederland is hierbij betrokken. Deze samenwerkingsverklaring moet zomer 2025 leiden tot een bouwmaterialenakkoord. In de glasbranche is Vlakglas Recycling Nederland een goed voorbeeld van wat er mogelijk is

Onderzoek VNG en VBWT naar andere financiering VTH-stelsel

In het gemeentelijk domein leven al geruime tijd zorgen over de financieringsvorm van het VTH-apparaat - grotendeels door leges. De trend is, zeker met de komst van de Omgevingswet en Wkb, naar minder vergunningplicht en verschuiving van VTH-taken. De VNG en Vereniging BWT zijn een onderzoek hiernaar gestart.