Milieuprestatie MPG

Op deze pagina vindt u informatie over het onderwerp Milieuprestatie met daarbinnen de door de VBWTN en WE-Adviseurs ontwikkelde MPG-Checklist

Per 1 januari 2018 geldt een norm van 1  voor de milieuprestatie van een gebouw (MPG). De MPG-norm geldt vooralsnog alleen voor woonfuncties en voor kantoorgebouwen groter dan 100 m2.

De MPG is onderdeel van een breder beleidsveld dat als doel heeft Nederland CO2-neutraal én 100% circulair in 2050. De MPG zorgt voor een lagere milieubelasting van gebouwen.

De wettelijke toetsing en handhaving van de milieuprestatie moet leiden tot meer bewustzijn bij ketenpartners en tot nieuwe product- en procesinnovaties. Voorwaarde is dat gemeenten de MPG ook daadwerkelijk toetsen en handhaven. Een projectmatige aanpak helpt om dit op een effectieve wijze te doen.

Deze checklist geeft u als bevoegd gezag handvatten om effectief te kunnen toetsen en handhaven. De checklist bevat een stappenplan dat u bij de toetsing en handhaving kunt volgen en een overzicht van veel voorkomende fouten en extra informatie. Op www.milieudatabase.nl vindt u ook meer informatie over de MPG en de bepalingsmethode. Onderaan op de homepage staat de meest recente versie van de milieudatabase vermeld.

De Checklist toetsing en handhaving MPG

Nieuws