Milieuprestatie MPG

Op deze pagina vindt u informatie over het onderwerp Milieuprestatie met daarbinnen de door de VBWTN en WE-Adviseurs ontwikkelde MPG-Checklist

Per 1 juli 2021 geldt een norm van 0,8  voor de milieuprestatie van een gebouw (MPG). De MPG-norm geldt ook na de aanscherping op 1 juli 2021 nog alleen voor woonfuncties en voor kantoorgebouwen groter dan 100 m2.

De MPG is onderdeel van een breder beleidsveld dat als doel heeft Nederland CO2-neutraal én 100% circulair in 2050. De MPG zorgt voor een lagere milieubelasting van gebouwen.

De wettelijke toetsing en handhaving van de milieuprestatie moet leiden tot meer bewustzijn bij ketenpartners en tot nieuwe product- en procesinnovaties. Voorwaarde is dat gemeenten de MPG ook daadwerkelijk toetsen en handhaven. Een projectmatige aanpak helpt om dit op een effectieve wijze te doen.

Deze checklist geeft u als bevoegd gezag handvatten om effectief te kunnen toetsen en handhaven. De checklist bevat een stappenplan dat u bij de toetsing en handhaving kunt volgen en een overzicht van veel voorkomende fouten en extra informatie. Op www.milieudatabase.nl vindt u ook meer informatie over de MPG en de bepalingsmethode. Onderaan op de homepage staat de meest recente versie van de milieudatabase vermeld.

De Checklist toetsing en handhaving MPG  (V4.0 Maart 2022)

Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarop de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

 
De poster geeft in één overzicht weer waar het om gaat bij de Milieuprestatie Gebouwen. Waar let je op, waar kan men op letten bij toezicht . Wil je uitgebreide informatie over het controleren van de Milieuprestatie? Gebruik dan de uitgebreide checklist die is opgenomen op de dossierpagina van de MPG op BWTInfo.
 

Nieuws