Constructieve veiligheid

Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid vernieuwd

In 2008 brachten een flink aantal organisaties in de bouw het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid uit o.l.v. de Betonvereniging. Naar aanleiding van de invoering van o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de komst van de Eurocodes, de plannen van het kabinet met aanbevelingen van de Commissie Dekker en ontvangen opmerkingen over de eerste versie is zeer recent een nieuwe, geheel herziene editie verschenen. Op 28 maart 2011 werd in het Deventer Stadhuis het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Andries Heidema, voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen.

Download hier het nieuwe compendium Constructieve veiligheid 2011

Inmiddels is aan elke gemeente een exemplaar van het Compendium toegestuurd door de Betonvereniging. De gebruikte adressen zijn die van de contactpersonen van de bij de Vereniging BWT Nederland aangesloten gemeenten en de adressen van leidinggevenden etc., voor zover we die bij de overige gemeenten konden achterhalen. Mocht u als gemeente geen exemplaar hebben ontvangen of een andere contactpersoon hebben aangewezen, laat ons dit dan s.v.p. weten via info@vereniging-bwt.nl

Het Compendium is een methodisch overzicht van alle middelen, die opdrachtgevers, constructeurs, bouwbedrijven, toeleveranciers en het bevoegd gezag kunnen of moeten gebruiken om de constructieve veiligheid in ons land op het gewenste niveau te brengen.

Het Constructieprotocol: gereedschap voor constructieve veiligheid

Veel gemeenten kennen in hun bouw- en handhavingsbeleidsplannen hoge prioriteit toe aan constructieve veiligheid. Dat betekent dat dit essentiële aspect van elk bouwwerk in toetsing en toezicht veel aandacht zou moeten krijgen. De werkelijkheid is anders. Heel veel gemeenten beschikken niet over de nodige expertise hiervoor en besteden deze taak ook niet op een goede manier uit. En daar waar wel één of meer constructeurs aanwezig zijn, laat men deze vaak geheel aan hun lot over. De meesten vullen deze ‘vrijheid’ overigens gewetensvol in met wat er naar hun eigen inzicht nodig is om constructieve veiligheid te borgen in hun gemeente. Er is echter tot dusverre weinig lijn in te ontdekken en de relatie tussen wat het verantwoordelijke gemeentebestuur noodzakelijk vindt en wat de constructeur feitelijk doet is in twee richtingen een zoekplaatje.

Om hierin op een goede manier te voorzien heeft de gemeente Utrecht het initiatief genomen om een constructieprotocol te ontwikkelen. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met de Vereniging BWT Nederland en ons Expertisenetwerk Constructieve Veiligheid (het COBc). Samen hebben we opdracht gegeven aan BouwQ, welk bedrijf in nauw overleg met de deelnemers een constructieprotocol heeft ontwikkeld. Dit nieuwe gereedschap voor constructeurs is sinds enkele maanden gereed en ook de bijbehorende hulpmiddelen (Handleiding, koppeling met Toetsprotocol) zijn vrijwel voltooid. Dat is voor ons het moment om het onder de aandacht te brengen van constructeurs en afdelingshoofden.

Onder documenten vindt u alle relevante documenten om met het constructieprotocol te kunnen werken, en deze te kunnen toepassen in beleid en uitvoering.

 

Nieuws