Nieuws 2020

Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020

De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.

Risico’s en Maatregelen implementatie Omgevingswet software

De komende periode staat voor veel gemeenten de verwerving, implementatie en migratie van Omgevingswet software centraal. De veranderingen binnen het applicatielandschap kunnen leiden tot risico’s met grote gevolgen. Bekijk hier de mogelijke risico's en maatregelen.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 12 augustus t/m dinsdag 1 september

Van woensdag 12 augustus t/m dinsdag 1 september 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving in ieder geval niet beschikbaar van 12 augustus t/m 1 september. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Kamerbrief uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving, als verbreding van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT.

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit jaar gereed. Daarnaast wordt de rest van 2020 gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale systeem van de wet. En er wordt voor gezorgd dat het Omgevingsloket voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 en 1 januari 2021

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Een aantal wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde datum van 1 juli 2020 of 1 januari 2021 in werking.

Diverse updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Op 4 juni 2020 zijn updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd. Het actuele overzicht van de standaarden is in te zien op de pagina van Genovum.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

Aan de slag met de Omgevingswet 20 mei 2020

Inhoud: Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022 Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen Praktijkproef laaggeletterden voor toetsing begrijpelijkheid Omgevingsloket De Omgevingswet kent een lange aanloop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet Programmagids webinars Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl Praktijkverhaal: De Achterhoek houdt de vaart erin

Invoeringsregeling Omgevingswet voor technische notificatie naar Brussel

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 13 mei 2020 voor een technische notificatie aan de Europese Commissie (EC) aangeboden. De EC heeft nu tot 14 augustus 2020 de tijd om te reageren op mogelijke technische voorschriften in de Omgevingsregeling. In deze ‘stand still-periode’ kan de regeling niet worden aangepast.

Test de landelijke voorzieningen DSO Omgevingswet

Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit april 2020

De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Beantwoording Kamervragen over publicatie over de Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het NRC-artikel ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.