Nieuws 2021

Betere bescherming tegen asbest voor werknemers

Blootstelling van werknemers aan asbest moet worden verminderd is een van de onderdelen van de resolutie ‘De bescherming van werknemers tegen asbest’ die is aangenomen door het Europees Parlement.

12e Landelijke Asbest Praktijkdag

Op 11 november 2021 wordt de 12e Landelijke Asbest Praktijkdag georganiseerd. Het asbeststelsel gaat de komende jaren veranderen. De deelnemers aan deze praktijkdag krijgen uitleg over de wijzigingen die op handen zijn, belicht vanuit de opdrachtgever, de verwijderaar en de toezichthouder.

Noodzaak fundamentele herziening astbeststelsel

Aedes vereniging van woningcorporaties, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben een oproep gedaan aan informateur Hamer voor een fundamenteel herontwerp van het asbeststelsel en een meer risico gestuurd, innovatief asbestbeleid.

Micro-organismen in de bodem kunnen asbestvezels afbreken

Asbestvezels in de bodem kunnen worden afgebroken door micro-organismen en andere invloeden. Ook wijzigt de chemische samenstelling van de vezels.

Aanpak illegale asbestsanering

Vier omgevingsdiensten gaan samenwerken in de aanpak van illegale asbestsanering.

Consultatie Abeidsomstandighedenbesluit i.v.m. asbest

Op 9 februari 2021 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. De consultatie loopt tot 23 maart 2021.

Het veilig houden van asbestdakensanering

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 februari de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd naar aanleiding van vragen over het veilig houden van asbestdakensanering.

Asbest in cosmetische producten

Op 8 februari 2021 heeft minister Van Ark de Tweede Kamer geïnformeerd naar aanleiding van een ingediende motie over asbest in cosmetische producten.

Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken

Het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’, opgesteld door Arcadis, is op 2 februari 2021 door staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd.

Herziening NEN 5896

NEN zoekt partijen die mee willen schrijven aan het herzien van NEN 5896 'Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie en SEM/RMA'. Deze norm wordt herzien om de methode weer up-to-date te maken.