Sept 01

Vergunningverlening I: adviseren over kwaliteit

Datum:1-9-2015

Eindtijd:20:00:00

Locatie:Sint Joriskerk te Amersfoort

Kosten:225,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

Vergunningverlening I: adviseren over kwaliteit

Op deze cursusdag worden handreikingen gegeven hoe je tot een effectieve planvorming kan komen waarbij de erfgoedwaarden in de plannen en procedure voldoende aandacht krijgen. De cursus geeft inzicht hoe je met erfgoed bij verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Hoe komt zo'n plan tot stand, wat is daarvoor nodig en welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen. Het belicht ook met name de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang.  Zeker wanneer ook nog sprake is van herbestemming.  Dan zijn vaak ook andere belangen aan de orde.  De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal op de veranderopgave gericht deskundig advies of beoordeling  is dan nodig. Goede inzichtelijke plannen kunnen helpen bij de nadere afweging van die waarden, maar vraagt ook om specifieke kennis bij de beoordeling door deskundige adviseurs of kwaliteitscommissies. Hoe vroeger die in het planproces worden betrokken hoe beter. Nadenken over hoe je dat het beste kan organiseren, wat daarvoor nodig is en wie je daarbij betrekt komt uiteindelijk een goede besluitvorming, maar ook een gewenste realisatie van een plan ten goede.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • wat is een goed plan?;
 • advisering in het voortraject: hoe pak je dat aan?
 • de wettelijke kaders voor advisering (gevraagd/ongevraagd);
 • werkwijze van integrale commissies ruimtelijke kwaliteit;
 • welstandseisen en erfgoedwaarden: verschillen/overeenkomsten;
 • uitgangspunten/criteria bij wijziging erfgoed;
 • kwaliteit van adviezen: hoe is erfgoed hierin opgenomen;
 • actualiteiten: toekomstige advisering (o.a. Omgevingswet);
 • excursie met aansprekende voorbeelden;
 • aan de slag met praktijkcases.

Voor wie?

 

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor degene die direct betrokken zijn bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van erfgoed zoals ontwerpers, adviseurs of planbeoordelaars en leden van kwaliteitscommissies inclusief burgerleden en ambtelijke secretarissen.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • u heeft goed inzicht in het planvormingsproces;
 • u heeft beter inzicht in wat een goed plan is en wat daarvoor nodig is;
 • u heeft beter inzicht in uw rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • u heeft beter inzicht in afweging erfgoedbelangen en andere belangen;
 • uw beoordeling en advies zal meer bijdragen aan een zorgvuldige besluit.

Wanneer en waar?

1 september in de Sint Joriskerk te Amersfoort

Kosten?

De kosten voor een cursusdag bedragen € 225,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

Deze cursusdag maakt deel uit van de Leerlijn Vergunningverlening.

Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot: Erfgoed Academie, Maartje Voskuilen, m.voskuilen@erfgoedacademie.nl

 

Bron: de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. de Erfgoedacademie 21-08-2015