Nieuws 2024

Nieuw wijzigingsblad bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Stichting NMD kondigt een viertal wijzigingen aan middels het wijzigingsblad amendement 4 bij Bepalingsmethode 1.1 dat vanaf 1 juli 2024 vigerend wordt. Dit wijzigingsblad heeft van 1 maart 2024 tot 12 april 2024 ter consultatie gelegen. Met uitzondering van onderdeel D, ‘Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedrager’. Dit heeft in maart 2023 al ter consultatie gelegen.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken

Minister De Jonge ( BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan voor het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie van woonfuncties en kantoorfuncties en het regelen van de grenswaarden voor de milieuprestatie voor andere gebruiksfuncties. Eenzelfde brief is ook aan de eerste Kamer gezonden.

CO2-uitstoot woningen en gebouwen daalt, maar inzet blijft nodig

De CO2-uitstoot van woningen en gebouwen is tussen 1990 en 2023 met 38% gedaald van 30 naar 18,6 megaton. Bijna de helft van die daling vond plaats in de laatste 2 jaar. Hiermee komt de doelstelling in zicht om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 met meer dan 55% te verlagen ten opzichte van 1990. Tussen 2021 en 2023 nam het aardgasverbruik in woningen met een kwart af. Dit komt door verduurzaming van woningen, maar ook voor een belangrijk deel door zuiniger gedrag. Het is daardoor onzeker of deze sterke daling in dezelfde mate doorzet. Inzet blijft nodig om de doelstelling te halen.

Bouwen met kwaliteit april 2024

Dit is de tweede nieuwsbrief van 2024 met diverse onderwerpen, waaronder de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en acht andere items. Veel leesplezier. Inhoud: Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) aangenomen door de Tweede Kamer ! Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving Start van de digiDeal Marktplaatsen – meer hergebruik door betere uitwisseling van materiaalinformatie Aanbieding Rli-advies ‘Goed gefundeerd’ Wijzigingen bouwregelgeving per 1 juli 2024 Energietransitie versnellen: luister de podcastserie Expeditie Energie EZK Energie event: Energie besparen nu en in de toekomst De herziene Europese Verordening Bouwproducten (CPR) aanvaard door Europees Parlement Europees akkoord over herziene richtlijn energieprestatiegebouwen (EPBD)

NMD wat zijn de belangrijkste veranderingen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen de NMD en MPG tot aan januari 2025? Sander Woertman gaat aan tafel met NMD en BZK om dit te bespreken en samen en kijken we vooruit naar 2030. Inclusief twee praktijkverhalen van VNK en Wienerberger.

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél gerealiseerd zijn en hoe draagt de Renovatiestandaard bij aan toekomstbestendige ontwikkelingen

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

In dit besluit zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht die betrekking hebben op de milieuprestatie-eis voor gebouwen. Het gaat hier met name om een verdere aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woonfuncties en kantoorfuncties en de introductie van een milieuprestatie-eis voor een aantal andere gebruiksfuncties. De milieuprestatie wordt berekend om de milieuimpact van het materiaalgebruik van een bouwwerk te bepalen. Het doel van de milieuprestatie-eis is om de milieuimpact van gebouwen, over de gehele levenscyclus, te verlage