Nieuws 2023

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

In de praktische handreiking “Woningbouw met een lage MPG” laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

VNG wil ruimte voor maatwerk in bouwregelgeving behouden

De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteert op 8 juni over bouwregelgeving. Daarvoor hebben we namens gemeenten 4 punten meegegeven aan de woordvoerders bouwen en wonen. We dringen er onder meer op aan om de mogelijkheid van lokaal maatwerk in het omgevingsplan te behouden.

Lastenonderzoek nieuwe wijzigingen Bbl 2022

Rapport over de effecten voor burgers en bedrijven van het voornemen om een aantal artikelen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te wijzigen.

Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving

Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving. Inhoud: Natuurinclusief bouwen Meting rookmelderdichtheid Toegankelijkheid woningen voor gehandicapten Publieksvoorlichting over koolmonoxidevergiftiging en het wettelijk stelsel-CO Inbreukprocedure Richtlijn energieprestatie gebouwen

Consultatie: Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in MPG”

Met de publicatie van het rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG” heeft Stichting NMD een stap gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO₂-emissies in de bouw. Hiermee wordt een antwoord gegeven aan de wens de materiaalgebonden CO₂-emissie en de CO₂-emissie van gebruiksenergie (use stage energy) in gelijke LCA-eenheden inzichtelijk te maken en deze dan in samenhang te bezien.

Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit

De milieubelasting van een warmtepomp is hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Die conclusie moest worden getrokken op basis van een actualisatie van de milieudata van warmtepompen. In samenwerking met FME en Techniek Nederland startte Stichting NMD diverse projecten om de kwaliteit van de milieudata van installaties te verbeteren. De actualisatie toonde aan dat de berekening van de milieubelasting van de warmtepomp niet meer volledig was. Koudemiddel en elektronica waren nog niet in de milieudata verwerkt. Bovendien was de milieubelasting berekend met een type dat inmiddels niet meer representatief was voor de markt.