Nieuws 2020

Kamerbrief over uitvoeringsagenda VTH

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Enquête MPG-checklist

De MPG gaat veranderen! Dit heeft ook gevolgen voor de toetsing en handhaving van de MPG in het kader van de Omgevingsvergunning. BWT-Nederland heeft in 2018 een Checklist ontwikkeld als hulpmiddel bij het effectief toetsen van de MPG.

Nieuw dossier Corona en handhaving

In het CCV-dossier Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kunnen handhavers en hun leidinggevenden vanaf nu actuele informatie, praktijkvoorbeelden en lessons learned vinden met betrekking tot de regelgeving en naleving van de coronamaatregelen. Ook voor andere geïnteresseerden die beleidsmatig met handhaving bezig zijn, kan deze informatie interessant zijn.

Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN

Veel gemeenten hebben zelf al protocollen ontwikkeld over het verantwoord kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving tijdens de huidige Corona-crisis. Toch kregen wij als Vereniging van diverse gemeenten de vraag of er geen uniform protocol voor VTH of BWT beschikbaar is. Deze vraag is met het maken van dit protocol beantwoord. In samenwerking met een aantal gemeenten en het verzamelen van informatie uit verschillende protocollen is een eenvoudig, maar volgens de makers compleet protocol samengesteld die de toezichthouder en handhaver helpt bij het verantwoord en veilig uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.

Welk project wint dé innovatieprijs van 2020?

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld je vernieuwende project vóór 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2020.

Beantwoording Kamervragen over stikstof als gevolg van houtstook

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) over toename van stikstofemissie en/of depositie als gevolg van massaal stoken op hout/biomassa en het bijbehorende persbericht.

Kamerbrief over het wonen op vakantieparken

Minister van Veldhoven (M&W) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van permanente bewoning van vakantieparken.

Informatie kit herziene EPBD regeling per 10 maart 2020

Vanaf 10 maart 2020 treden er nieuwe regels in werking om energie te besparen, het comfort in woningen te verbeteren en de energierekening te verlagen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (2018/844). Gemeenten zijn bevoegd gezag voor toezicht en handhaving van deze verplichtingen en kunnen er, vanwege de samenhang met andere energie - milieu regelgeving, voor kiezen om deze taken bij Omgevingsdiensten neer te leggen.

De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces

De Omgevingswet heeft tot doel om onze fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om specifieke regels al dan niet te stellen.

Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Factsheet voor professionals over de stand van zaken ondermijningswetgeving per 1 januari 2020

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 januari 2020 van de Ondermijningswetgeving.

Regeringspartijen willen wonen op vakantiepark legaliseren

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten.