Nieuws 2021

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN en Federatie veilig Nederland hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren

Vragenlijst inventarisatie breedplaatvloeren

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Regeling Bouwbesluit 2012 artikel 5.13 (https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_reg/hoofdstuk-5a/artikel-5.13) een onderzoeksplicht opgenomen voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. De onderzoeksplicht heeft betrekking hebben op gebouwen uit de hoogste gevolgklasse volgens NEN 8700.

Conceptuele aanpak helpt bij versnellen woningbouw

Onlangs is versie 2.0 uitgebracht van De Woonstandaard, die gemeenten, ontwikkelaars en corporaties helpt conceptueel te bouwen. Het ministerie van BZK, Aedes en de VNG stimuleren gezamenlijk de industriële en conceptuele woningbouw, om de productie te versnellen

Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Verstekwaarden NEN 6079 langer geldig

Het NEN heeft de geldigheid van de verstekwaarden in de NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’ verlengd.

Antwoorden op Kamervragen over OVV-rapport fatale brand Arnhem

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) hebben deze vragen gesteld.

Sneeuwstorm Darcy

Ondanks dat de ‘echte’ winter van 2020-2021 maar een week duurde, was er toch sprake van een sneeuwstorm in de periode 6-13 februari 2021. De storm kreeg zelfs een naam: Darcy. Langdurige sneeuwval zorgde op sommige plekken voor een sneeuwlaag van 20 cm. Maar door de harde wind werden plaatselijk sneeuwduinen van wel 1,5 meter gevormd.

Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid

In de Nieuwjaarsnacht van 2020 brak in een galerijflat in Arnhem brand uit. Door klein vuurwerk dat werd afgestoken ontstond brand in een bankstel dat enkele dagen daarvoor in de entreehal van de flat was geplaatst. Op het moment dat de brand op zijn heftigst was, kwam de lift naar beneden met daarin twee ouders en hun twee jonge kinderen. Het gezin was zich bij het instappen van de lift niet bewust van de brand in de entreehal en werd bij aankomst op de begane grond geconfronteerd met een enorme hitte en een instroom van hete rook met giftige stoffen. Omdat ze onderweg naar beneden op de knop van de derde verdieping hadden gedrukt, sloot de liftdeur weer en bracht de lift hen naar de derde verdieping. In ongeveer een halve minuut na het brandcontact verloren alle vier hun zelfredzaamheid waardoor zij niet in staat waren de lift op de relatief veilige derde verdieping te verlaten.

Advies over watermistsprinklers in hoogbouw

Door toepassing van een watermistsprinklerinstallatie in hoogbouw wil de brandveiligheidsadviseur verschillende maatregelen uit de SBRCURnet handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ laten vervallen: geen overdruktrappenhuis en een ontruimingsalarminstallatie zonder gesproken woord via de belinstallatie van de woning. De veiligheidsregio is van mening dat de maatregelen uit genoemde handreiking nodig zijn om een voldoende brandveiligheidsniveau te realiseren. De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften publiceerde hierover een advies.

Beantwoording vragen over brandveiligheid van gebouwen in Nederland

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) en het Kamerlid Beckerman (SP) over de brandveiligheid van gebouwen in Nederland

PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?

In de zomer van 2017 werd de wereld opgeschrikt door de fatale gevelbrand in Grenfell. Deze gebeurtenis leidde in Nederland tot een breder gedragen inzicht dat in ons land de regelgeving over brandvoortplanting in gevels vrij summier is. De testen over brandvoortplanting vormen slechts een magere afspiegeling van de werkelijke scenario’s die bij een gevelbrand kunnen optreden. In dezelfde periode was er toenemende aandacht voor PV-branden, waardoor PV (fotovoltaïsche)-installaties steeds vaker ter discussie staan. Tot slot bevinden we ons aan de vooravond van de introductie van de BENG-regelgeving en wordt de roep om (her)introductie van PV in de gevel steeds groter. Als we deze drie trends combineren, dringt zich de vraag op of er met PV-panelen een brandveilige gevel kan worden gerealiseerd en zo ja, hoe?

Rapportage Woningbouw in hout: 'Prima concurrerend bouwen met hout'

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout, maar hebben ook vragen. De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid, en geeft tips voor een goede uitvraag.

Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.