Documenten 2022

Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

Voor u ligt de update van de COBc uitgave “toetsingshulpmiddel constructieve verlijming”, Deze is bedoeld om u als toetser handvatten te geven als u constructief verlijmd glas, steenstrips, en andere verlijmde (gevel)elementen toetst aan het Bouwbesluit.

Handreiking tiny houses

Handreiking tiny houses: Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.

Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb

Een lange weg is inmiddels bewandeld om te komen tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Als wij ervan uitgaan dat het digitale stelsel (DSO) op orde is en er voldoende kwaliteitsborgers zijn, zal naar verwachting op 1 januari 2023 de Wkb voor gevolgklasse 1 in werking treden.

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT (Cross Laminated Timber) gaat de laatste tijd in vogelvlucht.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.

Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarom de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

Factsheet De gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kan gevolgen hebben voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag). Het kan zowel gaan om structurele als tijdelijke effecten.

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).