Nieuws 2023

UPDATE WIJZIGINGEN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 2024

Stand van zaken d.d. 21 december 2023 Het is (bijna) zo ver: op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en dus onder andere ook het Bbl in werking. De regelgeving blijft echter in beweging, de laatste tijd zijn er nog allerlei wijzigingen doorgevoerd en nieuwe wijzigingen aangekondigd. In dit artikel vindt u daarom een update van wijzigingen die met of na de inwerkingtreding van het Bbl te verwachten zijn. Op 1 januari 2024 treedt ook het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw (de Wkb) voor nieuwbouw in werking. Op de Bbl-wijzigingen die daarmee te maken hebben is in dit artikel niet ingegaa

Geen gemeentelijke maatwerkregels voor nieuwbouw, en andere aanscherpingen in het Besluit bouwwerken Leefomgeving in 2024

Per 1 januari treedt, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet in werking. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft. Wanneer gemeenten uiteenlopende eisen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel. Dit is 1 van de 2 maatregelen om dit tegen te gaan

Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Het is belangrijk dat een bouwwerk geen gevaar oplevert voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeert vandaag de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het betreft achtereenvolgens de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid MuWi-vloeren, gespoten purschuim en toegankelijk bouwen.

Brief met betrekking tot aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit

Op 24 oktober jl. vond het debat met uw Kamer plaats over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) en over de motie 34.453, AN van het lid Crone c.s.. Het Kamerlid Crone heeft in dat debat aandacht gevraagd voor de situatie waarin een bouwactiviteit is afgerond, maar waar sprake is en blijft van strijdigheid met de bouwtechnische voorschriften. En in dat geval zal een verklaring van de kwaliteitsborger ontbreken. Zijn zorgen hebben met name betrekking op de onzekerheid voor de gebouweigenaar. Het Kamerlid Crone heeft aangegeven, dat die gebouweigenaren dan een gedoogverklaring (of anders gezegd een ingebruiknamebesluit) moeten krijgen. Bij ontbreken van een verklaring van de kwaliteitsborger, zullen gebouweigenaren immers zekerheid willen over de rechtmatigheid van ingebruikname

Brandveiligheid van superhoge woongebouwen

Hoogbouw neemt toe in populariteit. In de SBR Handreiking Brandveiligheid van hoge gebouwen zijn maatregelpakketten gedefinieerd, waarmee gebouwen met een hoogste verblijfsgebied tussen 70 en 200 meter ontworpen kunnen worden. Maar inmiddels heeft Rotterdam een hoogbouwvisie ontwikkeld die gebouwen toestaat tot een hoogte van 250 meter. Deze hoogbouw tussen 200 en 400 meter wordt superhoogbouw genoemd. Hiervoor bestaat echter nog geen regelgeving.

Brandveiligheid parkeergarages: concept NEN 6067

In juni 2023 is door NEN de conceptversie van de NEN 6067 gepubliceerd. Het normontwerp bevat een bepalingsmethode, waarmee de brandveiligheid kan worden beoordeeld van een parkeergarage met brandcompartimenten die groter zijn dan volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit is toegestaan. In dit artikel lichten de opstellers van de norm het concept toe

Transponeringstabellen vergunningvrij bouwen gepubliceerd

De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

Gemeenten vragen landelijke politiek om écht duurzame bouwnormen

Als we doorbouwen zoals we nu doen zijn we in 2027 door ons CO2-budget heen en halen we de maximaal anderhalve graad opwarming niet.” Geen citaat van een activist of wetenschapper, maar van Astrid Janssen, wethouder Wonen van de gemeente Amersfoort. Samen met drie collega-wethouders roept zij het kabinet op tot strengere normen voor duurzaam of toekomstgericht bouwen. Zelf geven ze het goede voorbeeld.

Wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving vanaf 2024

De afgelopen jaren zijn er diverse Staatsbladen met wijzigingen van de eerste versie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd. Inmiddels is van enkele wijzigingen de inwerkingtredingsdatum vastgesteld in Staatsblad 2023, 113. Nieman Raadgevende ingenieurs heeft de wijzigingen op een rij gezet.

Betere kwaliteit en duurzaamheid bij woningbouw en verbouwen

Bij bouw of verbouw moeten alle woningen duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger worden. De VNG vindt het onder meer niet terecht dat de eisen voor ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld woningsplitsing en dakopbouwen, lager liggen dan bij nieuwbouw.

Aanbiedingsbrief bij rapport `Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw Mogelijke verplichting in Bbl`

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in het Bbl’

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Lastenonderzoek nieuwe wijzigingen Bbl 2022

Rapport over de effecten voor burgers en bedrijven van het voornemen om een aantal artikelen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te wijzigen.

Kamerbrief voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit vanwege uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen

Kamerbrief voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit vanwege uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen

Verzekeraars: zwaardere brandwerendheidseisen in Bbl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is van plan de aanbevelingen van de Adviescommissie, naar aanleiding van de desastreuze brand in de Londense Grenfell Tower, over te nemen in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). “Maar dat gaat lang niet ver genoeg,” stelt Geeke Feiter, directeur schade van het Verbond in een reactie op de consultatie.