Nieuws 2020

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit april 2020

De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.

Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede implementatie van de wet voordat deze inwerkingtreedt (zie Criteria bestuursakkoord).

Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurt de antwoorden op Kamervragen over de invoering (implementatie) van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en informeert over de beoogde invoeringsdatum van de wet.

VNG-webinar Kwaliteitsborging voor het bouwen

Tijdens het VNG-webinar van 9 april 2020 hebben Esther van Kooten Niekerk, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond een toelichting gegeven op Wet kwaliteitsborging.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet volgt in mei

Deze week heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister, de VNG en de andere koepels over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Er is afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.

Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen

De coronacrisis is van grote invloed op het werk van gemeenten. Dat beseffen we bij de VNG terdege en onlangs stuurden wij u daar een brief over. Ondertussen gaan alle andere gemeentelijke processen door. Met deze brief willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor de Wet op de kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

'We gaan voor een warme overdracht naar de Wkb.'

Else Poortvliet is voorzitter van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Bij de gemeente Den Haag is zij manager van de afdeling vergunningen en toezicht. Else is lid van het regieoverleg voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. We treffen haar in een vrijwel uitgestorven stadskantoor. Verreweg de meeste mensen werken thuis vanwege de coronacrisis.

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Is straks met de invoering van de Wkb de Architect aan Zet?

“Het leeft nog helemaal niet binnen de branche, terwijl het volgend jaar al de nieuwe realiteit is.” René Onsia, Onsia Architectuur, vraagt zich af of architecten zich wel realiseren wat er gaat veranderen als in 2021 als de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) van kracht is. Zelf heeft hij er onbedoeld aan kunnen proeven toen hij meedeed in 2015 aan Architect aan Zet, een initiatief dat de Gemeente Rotterdam. “Groot verschil is dat ik bij Architect aan Zet zelf de kwaliteitsborger was, terwijl straks deze rol wordt vervuld door een externe partij.”

Twijfels over ‘verantwoorde invoering’ Wkb

Nog ruim negen maanden, dan wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2021 samen met de nieuwe Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Proefprojecten die het draagvlak moeten vergroten en eventuele knelpunten moeten aantonen, zijn sinds de Eerste Kamer de wet op 14 mei 2019 aannam echter nog nauwelijks van de grond gekomen. Dat baart Bouwend Nederland grote zorgen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór 1 januari 2021 om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet

Roadshow ‘aan de slag met de Wkb’ in uw regio. 10 regiobijeenkomsten, ook bij u in de buurt!

Dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht maar liefst 10 regiobijeenkomsten verspreid over het land. Dit jaar zal de invulling echter anders zijn dan je wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen. In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan we namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van een aantal marktgerelateerde brancheorganisaties in de bouw een tiental roadshows geven van één dagdeel.

Actuele versie minimale acties Omgevingswet beschikbaar

De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voorkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.

Waaraan moet je voldoen om kwaliteitsborger te mogen worden genoemd!

Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen