Rol en positie Brandweer in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden.

Voor de invoering van de Wkb was het bevoegd gezag, vaak de gemeente, verantwoordelijk voor de toetsing en controle. Met de Wkb is een deel van de vergunningverlenende- en toezichthoudende taak van het bevoegd gezag verschoven naar het stelsel van private kwaliteitsborging. In veel gevallen adviseert de brandweer het bevoegd gezag over brandveiligheid van bouwwerken en de mogelijkheden om incidenten te bestrijden. Door de verschuiving van het bevoegd gezag naar de private kwaliteitsborger ontstaan er ook veranderingen voor de brandweer.

Wet in ontwikkeling

De Wkb is nog niet af. De wet treedt in verschillende fasen in werking. De bouwwerken zijn in de Wkb verdeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3). En er wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en verbouw. De Wkb is momenteel alleen ingevoerd voor nieuwbouwactiviteiten in gevolgklasse 1. Dit zijn de eenvoudigere bouwwerken, zoals vrijstaande eengezinswoningen en rijtjeshuizen, of bedrijfshallen van maximaal twee verdiepingen. Het stelsel moet voor de bouwwerken die vallen in de hogere gevolgklassen nog verder worden uitgewerkt. Om dit zorgvuldig voor te bereiden worden er proefprojecten uitgevoerd.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is het?

Zijn er plannen voor een nieuw gebouw in gevolgklasse 1, dan schakelt de initiatiefnemer van dit gebouw een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ in. Deze onafhankelijke private kwaliteitsborger controleert het ontwerp en op de bouwplaats. De kwaliteitsborger zorgt uiteindelijk voor een dossier voor het bevoegd gezag, waaruit blijkt dat het eindresultaat van de bouwactiviteiten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Veranderende rol brandweer

Door de Wkb ontstaan er ook veranderingen voor de rol van de brandweer. In het huidige tijdsbestek – waar bouwwerken en de inrichting van de omgeving in toenemende mate complexer worden – is een integrale blik op (brand)veiligheid belangrijker dan ooit. De brandweer kijkt niet alleen naar potentiële (brand)veiligheidsrisico’s van de omgeving en het bouwwerk, maar ook naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de aanwezige personen (zoals vluchtveiligheid) en hoe bij een eventueel incident een (veilige) inzet van de hulpdiensten mogelijk is.

Om te zorgen dat in de verdere uitwerking van de wet het (integrale) advies van de brandweer voldoende een plek krijgt, is het opdoen van ervaringen in de zogenaamde proefprojecten van groot belang. Ook dit om vraagt een pro-actieve houding van de brandweer om betrokken te worden.

Handreiking

Brandweer Nederland heeft een handreiking geschreven om veiligheidsregio’s inzicht te geven in wat de Wkb voor hen betekent. Ook geeft het handvatten hoe de brandweer kan zorgen voor betrokkenheid in de proefprojecten.

PDF document Download:Rol en positie Brandweer in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (1.37 MB)

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden.

Voor de invoering van de Wkb was het bevoegd gezag, vaak de gemeente, verantwoordelijk voor de toetsing en controle. Met de Wkb is een deel van de vergunningverlenende- en toezichthoudende taak van het bevoegd gezag verschoven naar het stelsel van private kwaliteitsborging. In veel gevallen adviseert de brandweer het bevoegd gezag over brandveiligheid van bouwwerken en de mogelijkheden om incidenten te bestrijden. Door de verschuiving van het bevoegd gezag naar de private kwaliteitsborger ontstaan er ook veranderingen voor de brandweer.

Wet in ontwikkeling

De Wkb is nog niet af. De wet treedt in verschillende fasen in werking. De bouwwerken zijn in de Wkb verdeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3). En er wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en verbouw. De Wkb is momenteel alleen ingevoerd voor nieuwbouwactiviteiten in gevolgklasse 1. Dit zijn de eenvoudigere bouwwerken, zoals vrijstaande eengezinswoningen en rijtjeshuizen, of bedrijfshallen van maximaal twee verdiepingen. Het stelsel moet voor de bouwwerken die vallen in de hogere gevolgklassen nog verder worden uitgewerkt. Om dit zorgvuldig voor te bereiden worden er proefprojecten uitgevoerd.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is het?

Zijn er plannen voor een nieuw gebouw in gevolgklasse 1, dan schakelt de initiatiefnemer van dit gebouw een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ in. Deze onafhankelijke private kwaliteitsborger controleert het ontwerp en op de bouwplaats. De kwaliteitsborger zorgt uiteindelijk voor een dossier voor het bevoegd gezag, waaruit blijkt dat het eindresultaat van de bouwactiviteiten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Veranderende rol brandweer

Door de Wkb ontstaan er ook veranderingen voor de rol van de brandweer. In het huidige tijdsbestek – waar bouwwerken en de inrichting van de omgeving in toenemende mate complexer worden – is een integrale blik op (brand)veiligheid belangrijker dan ooit. De brandweer kijkt niet alleen naar potentiële (brand)veiligheidsrisico’s van de omgeving en het bouwwerk, maar ook naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de aanwezige personen (zoals vluchtveiligheid) en hoe bij een eventueel incident een (veilige) inzet van de hulpdiensten mogelijk is.

Om te zorgen dat in de verdere uitwerking van de wet het (integrale) advies van de brandweer voldoende een plek krijgt, is het opdoen van ervaringen in de zogenaamde proefprojecten van groot belang. Ook dit om vraagt een pro-actieve houding van de brandweer om betrokken te worden.

Handreiking

Brandweer Nederland heeft een handreiking geschreven om veiligheidsregio’s inzicht te geven in wat de Wkb voor hen betekent. Ook geeft het handvatten hoe de brandweer kan zorgen voor betrokkenheid in de proefprojecten.

Bron: Brandweer Nedeland 18-03-2024