Nieuws 2019

Motie over asbestsaneringen aangenomen

Op 19 december 2019 heeft de Tweede Kamer een gewijzigde motie aangenomen van de heren Stoffer en Von Martels inzake asbestsanering.

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

Oproep VNG aan gemeenten: bereid je voor op de Wkb!

De VNG roept de Colleges van alle gemeenten in Nederland op zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Door proefprojecten te starten kunnen gemeenten meer zicht krijgen op wat de Wkb betekent voor hun organisaties. Nu al ervaring opdoen met de Wkb zorgt er voor dat gemeenten zich tijdig de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken

Geconsolideerde versies Omgevingswet en AMvB’s beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht. Deze versie is aangepast aan de laatste stand van zaken van de parlementaire behandeling.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 51

De afgelopen week verscheen nr 51 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Brief inzake uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 december 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken betreffende uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel.

Nieuwsbrief 18 december 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) vervangt met aanpassingen Bouwbesluit 2012

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen. Frederike Brouwer, beleidsmedewerker Directie Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf tijdens het onlangs gehouden Jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland inzicht in het nieuwe Bbl.

Pdf van beschikking en aanvraag niet langer als bijlage in e-mail

Vanaf half januari 2020 (versie 2.15.2) bevat de e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Ook de beschikking wordt niet meer als bijlage in de e-mail verzonden.

Nieuwe Wkb impactanalyse 2020 VBWTN gepubliceerd

In 2015 is een impactanalyse Wkb uitgevoerd, nu de Wet is aangenomen en er meer duidelijk is over gevolgklasse 1 en de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken onder de Omgevingswet is de impactanalyse geheel geactualiseerd. Om de impact van wegvallende taken door de invoering van de Wkb te kunnen berekenen kunnen gemeenten deze impactanalyse uitvoeren.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Consultatie Invoeringsregeling van start. Geef uw reactie!

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

De kritische blik van de constructeur

Sinds begin november is Dick Bezemer de nieuwe voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze zeer ervaren constructeur en teammanager bouwconstructies, bouwfysica en brandpreventie bij de gemeente Rotterdam, nam samen met Wico Ankersmit het stokje over van Joop van Leeuwen. Bezemer wordt dankzij zijn staat van dienst gezien als autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid. We spreken de kersverse voorzitter in ‘De Rotterdam’ met uitzicht over de Maasstad, de plek waar het volgens hem allemaal gebeurt.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 10 december

Dinsdag 10 december 2019 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur. Er wordt een nieuwe versie geplaatst. Deze versie zou op woensdag 4 december op de oefenomgeving geplaatst worden, maar dit is vertraag

Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur - EPBD lll

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en wordt in Nederland geïmplementeerd per 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving weg te nemen.