Nieuws 2023

Gezocht: bestuursleden voor de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) is de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor het Bouw- en woningtoezicht in Nederland. Zij is een kennisvereniging die de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen stimuleert, behartigt de belangen van de professionals in het vakgebied en is de spreekbuis voor het vakgebied richting de ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Vereniging van Kwaliteitsborgers, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, Bouwend Nederland.

Managementsymposium en ALV 2023 inschrijving geopend

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden. Door deze combinatie krijgt u een breed aanbod aan workshops om uit te kiezen, en zijn de pauzes tijdens deze dag op de zeer interessante informatiebeurs waarbij de laatste informatie over de implementatie van de Omgevingswet kan worden verkregen. En met de duidelijkheid van invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wilt u dit managementsymposium, met toch wel belangrijke onderwerpen voor ons vakgebied niet missen. Wij stellen het zeer op prijs als u als lid van de Vereniging BWT aanwezig kunt zijn. De Vereniging zijn wij met u als lid samen!

Nieuwsbrief Implementatie 28 maart

Inhoud: RIO Vincent Aalbers: schat de persoonlijke factor op waarde Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwe prestatiebladen isolatiematerialen beschikbaar

De prestatiebladen isolatiematerialen op de website Verduurzamingsrichtlijnen.nl van ERM zijn flink uitgebreid. Er is informatie van 15 nieuwe materialen beschikbaar, waaronder Aerogel, isolatiefolies, isolerende mortels en pleister.

Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk

We zijn in gesprek gegaan met betrokken partijen over de ontstane wachtlijstproblematiek voor CO-certificering. Techniek Nederland heeft aangedrongen op een tijdige en aanvaardbare oplossing voor de groep bedrijven die slechts één stap verwijderd is van formele certificering. Deze oplossing is inmiddels voorhanden, maar uiteraard onder strikte voorwaarden.

Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgevin

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport.

Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb

De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

EU-voorstel voor de nieuwe energieprestaties aangenomen

Afgelopen week heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met een voorstel voor de herziening van de richtlijn 'Energieprestaties van gebouwen’. Het EP geeft aan dat het voorstel de uitstoot binnen Europa verlaagt. Bovendien creëert het akkoord banen, pakt het de energiearmoede aan en biedt het financiering

De inschrijving voor het Tweede Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN is geopend

Op een inspirerende locatie, namelijk de LocHal in Tilburg, vindt op woensdag 10 mei voor de tweede keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na het zeer geslaagde congres vorig jaar wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek voor hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de gemeente Tilburg en Den Haag

Nieuwsbrief Implementatie 21 maart

Inhoud: Koninklijk Besluit getekend Plan van Aanpak IKT fase 4 beschikbaar Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid Oefenen Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten IPLO Nieuws

Doorzagen 65 | Omgevingswet en Wkb: it giet oan

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan definitief in per 1 januari 2024. Daarmee komt er een eind aan jarenlange discussies, lobbylawaai en werken aan een van de grootste wetgevingshervormingen van de laatste decennia.

Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over mantelzorgwoningen. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening,

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart 2023

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van het jaar 2023 met weer 11 interessante onderwerpen. Wij wensen u veel lees- Luister- en kijkplezier !

Nieuwsbrief Implementatie 15 maart

Inhoud: Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 Nieuw: Leerkring Gezonde leefomgeving Oefenen