Nieuws 2020

Financiële effecten Omgevingswet? Experts gevraagd!

Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving

Reserveer de datum 4 juni Managementsymposium en ALV

Op 4 juni staat ons managementsymposium met ALV als één van de hoogtepunten van de Vereniging bouw- en Woningtoezicht in de agenda.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie februari 2020

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Om vergunningaanvragers te helpen stelt het Rijk de handreiking ‘Woningbouw en AERIUS’ beschikbaar. Deze handreiking helpt initiatiefnemers, gemeenten en provincies om de stikstofdepositie van woningbouwprojecten in kaart te brengen.

Stemming Invoeringswet Omgevingswet week uitgesteld

De stemming over de Invoeringswet Omgevingswet en daarbij ingediende moties, die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is op verzoek van de Eerste Kamer een week uitgesteld.

Kamerbrief met overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van gedane toezeggingen inzake de ontwerp-regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwsbrief 3 februari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Impactanalyse Wkb uitgebreid met Legesimpact

Via een brief is aan alle leden van de Vereniging BWT Nederland een oproep gedaan om de Impactanalyse Wkb te gaan invullen. Deze impactanlayse die ook is uitgebreid met een tabblad legesimpact helpt gemeenten om te berekenen welke impact de Wkb in eerste fase op haar organisatie.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe ziet het opleverdossier eruit?

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen stapsgewijs in werking. De nieuwe bouwwet moet zorgen voor meer bouwkwaliteit. Ook geeft de wet opdrachtgevers van aannemers een sterkere juridische positie. Aannemers moeten hun opdrachtgevers, met name particuliere opdrachtgevers, beter informeren over wat zij hebben gebouwd met een consumentenopleverdossier. Dit opleverdossier staat los van het dossier bevoegd gezag . Het dossier bevoegd gezag is bedoeld om gemeente informatie te geven om wel of niet te handhaven. Dit dossier bevat de verklaring van de kwaliteitsborger dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische vereisten van het Bouwbesluit.

Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 31 januari en maandag 3 februari 2020

Door onderhoud aan het Handelsregister (NHR), is het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar op:

Veel vragen over Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde maandag 27 en dinsdag 28 januari met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen over de Invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig. Dinsdag 4 februari stemt de Eerste Kamer met een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel en de drie in het debat ingediende moties.

Startpakket proefprojecten Wkb

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan.

Herziene norm voor rookgasafvoer gepubliceerd

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is onlangs gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

Startbijeenkomst normcommissie ‘Toegankelijkheid van gebouwen’

Op 13 februari 2020 organiseert NEN een startbijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen in het kader van de oprichting van de gelijknamige normcommissie. Belanghebbenden en/of geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.