Nieuws 2020

Nieuwe NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. NTA 8800:2020+A1:2020 is nu beschikbaar.

Geluidseis buitenunits uitgesteld

De geluidseis voor buitenunits van warmtepompen en airco’s is uitgesteld tot 1 april 2021. Eigenlijk zou deze eis gelijktijdig met de BENG-eisen worden ingevoerd, op 1 januari 2021.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit december 2020

Het jaar is alweer bijna voorbij. Wie had er een jaar geleden kunnen bedenken dat we zo’n 75% van het jaar niet meer vanaf kantoor, maar vanuit huis de energietransitie in de gebouwde omgeving zouden faciliteren? Toch is er veel bereikt. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 lezen jullie over het convenant koopketen en het aangepaste energielabel. Daarnaast komt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan bod, het nieuwe wettelijke stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, de update van de webpagina over de transitievisie warmte, de nieuwe regeling voor ventilatie in schoolgebouwen, de door de EU aangekondigde renovatiegolf en de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken. Ook 2021 wordt met de verkiezingen in maart en de kabinetsformatie weer een uitdagend jaar. Uiteraard blijven we jullie ook in het nieuwe jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Bouwen en Energie. Voor nu: fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst! Verduurzamen van koopwoningen Update transitievisie warmte op aardgasvrijewijken.nl Aantal incidenten met koolmonoxide omlaag met het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021 Nieuwe regeling voor verbeteren ventilatie in schoolgebouwen Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Europese Unie zet in op renovatiegolf Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart 2021 Rectificatie: Ventilatie van gebouwen en COVID-19 Terugkijken

Voortgangsbrief asbest 16 december 2020

Op 16 december heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voorgang van de sanering van asbestdaken en de voortgang in de uitvoering van de samenwerkingsverklaring. Tevens bood zij hierbij het rapport aan van Sira consulting over daksaneringen door bedrijven en agrariërs.

Handreiking verordeningen en het omgevingsplan beschikbaar

In samenwerking met de VNG heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet een handreiking opgesteld. Deze handreiking helpt gemeenten bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan.

VNG informeert Kamercommissies over procedure Wkb

De VNG heeft de Vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de procedure van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). De commissies overleggen donderdag 17 december en dinsdag 12 januari over dit onderwerp.

Beperkte dekking van asbestdaken

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer op 15 december 2020 een brief gestuurd naar aanleiding van vragen over de beperkte dekking van asbestdaken.

Minister Ollongren stuurt ontwerp-KB met inwerkingtredingsdatum Omgevingswet aan parlement

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet, 1 januari 2022, aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2022 ingaan. Overheden willen graag duidelijkheid over de ingangsdatum in verband met hun voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet.

Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervalle

BENG-eisen treden van 1 januari 2021 in werking

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 55

De afgelopen week verscheen nr 55 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

BENG kennissessies stedenbouwkundige en bouwplantoetsers

oor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Begin 2021 organiseert RVO verschillende kennissessies, specifiek gericht op stedenbouwkundigen en bouwplantoetsers.

Aanbieding rapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet november 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage november 2020 over aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch (en geef je met een gerust hart je verklaring?)

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.” (Albert Einstein) Voor een kwaliteitsborger is dat ook zo.