Nieuws 2023

Waar staat dat artikel in de Omgevingswet?

Nog iets meer dan een half jaar en dan stapt Nederland over naar het stelsel Omgevingswet. Veel bestaande regelgeving komt in het nieuwe stelsel op een andere plek terug. Waar vindt u dan het artikel of het besluit dat u zoekt? Daarvoor zijn verschillende handige hulpmiddelen.

VNG-advies: publiceren stukken bij wijzigen omgevingsplan

Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, dan treedt gelijktijdig een inhoudelijke verandering in publicatieverplichting op. De VNG heeft een advies uitgewerkt over hoe u de verschillende typen bijlagen en andere stukken publiceert.

Nieuwsbrief Implementatie 31 mei

Inhoud: Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend Nieuws over het Digitaal Stelsel Loket Nieuws voor gemeenten Oefenen Nieuw op IPLO.nl Spreekuur Omgevingswet Vacature: Regeringscommissaris Omgevingswet Bijeenkomsten

Nieuwsbrief Implementatie 16 mei

Inhoud: Provincie Limburg werkt met vertrouwen toe naar Inwerkingtreding Oefenen Nieuws voor gemeenten Essay: Regie op milieubeleid met regionalisering Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op Iplo.nl

IPLO geeft uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het IPLO geeft, naast uitleg over de Omgevingswet, ook uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die wet gaat, net als de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in

Wet kwaliteitsborging bouwen: voor de zomer duidelijkheid over verbouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in voor nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse van bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Nieuwsbrief Implementatie 2 mei

Inhoud: Arjan Blogt Succesvolle ketentest en kennisuitwisseling tijdens Zuid-Hollandse Ketendag RIO's aan het woord: Lex Stax Oefenen Omgevingswet moet nu gaan landen in ambtelijke organisatie Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Save the date: 30 oktober - Schakeldag 2023 Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 18 april 2023

Inhoud: Technische Koninklijke Besluiten en technische ministeriële besluiten Visualiseren vereist voorbereiding Oefenen Save the date Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Doorontwikkeling Financiële Monitor Omgevingswet gestart

De rapportage 'Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb' is voor de VNG en gemeenten het startpunt voor de doorontwikkeling van de Financiële Monitor Omgevingswet.

Hoe zit dat nu met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb?

Op 22 maart 2023 is het zogenoemde Klein Koninklijk besluit (KB) gepubliceerd (Stb. 2023, 89) waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vastligt. De inwerkingtreding van de onderliggende wetgeving (zoals Bbl, Bkl, Wkb, etc.) is geregeld via een tweede Koninklijk besluit dat op 7 april 2023 is gepubliceerd (Stb. 2023, 113). Daarmee is dus de datum van de Omgevingswet, inclusief Wkb, definitief.

Nieuwsbrief Implementatie 4 april

Inhoud: Kleine gemeenten bundelen hun krachten Slim samenwerken aan maatschappelijke opgaven Formele aanvaarding TBO-rol Dienstverlening op 1 bij Veenendaal Oefenen Nu live: Mijn Milieu Mening Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Publicatie handreiking “Aandachtsgebieden in het omgevingsplan”

Als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de branche met Bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, consultants en bedrijfsleven is handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor ruimtelijke plannenmakers en geeft een invulling aan de vraag naar een praktisch hulpmiddel, vanuit de doelgroep.

Nieuwsbrief Implementatie 28 maart

Inhoud: RIO Vincent Aalbers: schat de persoonlijke factor op waarde Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb

De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Nieuwsbrief Implementatie 21 maart

Inhoud: Koninklijk Besluit getekend Plan van Aanpak IKT fase 4 beschikbaar Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid Oefenen Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten IPLO Nieuws