Nieuws 2019

Lijst topactiviteiten Omgevingswet vastgesteld

Topactiviteiten zijn die activiteiten in de fysieke leefomgeving die het meest worden uitgevoerd door burgers en bedrijven. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen. VNG heeft daarom uitgezocht wat de lijst van topactiviteiten is en heeft deze lijst vastgesteld.

Spiekbriefje omgevingsplan beschikbaar

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepucliceerd.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Bijbehorend bouwwerk ‘Het is niet anders’.

Nu de voorhangversie Invoeringsbesluit als onderdeel van de Omgevingswet in juni is gepubliceerd wordt ook steeds duidelijker hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet er uit zal komen te zien. En als je het goed leest, dan zie je dat het eigenlijk qua bouwmogelijkheden niet anders is dan het huidige stelsel.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 49

De afgelopen week verscheen nr 49 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Nationale Omgevingsvisie 4 juli 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Beantwoording Kamervragen over de voortgang Digitaal Stelsel Omgevingswet en Aanvullingswet Grondeigendom

Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Aanvullingswet Grondeigendom (Awg).

Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord Invoeringwet Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer Memorie van Antwoord met betrekking tot de Invoeringwet Omgevingswet

Kamerbrief over de uitkomsten van de monitor invoering Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de monitor Omgevingswet die eind 2018 is uitgevoerd. Eenzelfde brief met rapporten zijn gestuurd aan de Eerste Kamer.

Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De vernieuwde set vindt u op onze website

Minister informeert Eerste Kamer over participatie

Onlangs informeerde Minister Ollongren de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken rond participatie in de Omgevingswet.

Oefenen met omgevingswetbesluiten in het previewportaal van de LVBB

Overheden moeten vanaf 2021 omgevingswetbesluiten publiceren via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Om nu al te kunnen oefenen met omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren, heeft KOOP een oefenomgeving voor de LVBB ontwikkeld. Zo kunnen bevoegd gezagen vast oefenen met omgevingswetbesluiten zonder koppeling met hun lokale plansysteem.

Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI wordt vandaag in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Verkenning impact migratie nieuwe Omgevingsloket

Wat is de impact van de migratie van de huidige landelijke voorzieningen naar het nieuwe Omgevingsloket? Om hier een goed beeld van te krijgen liet de programmaraad Omgevingswet in het eerste kwartaal van 2019 een verkenning uitvoeren.

Omgevingswet werkt door in gemeentelijke begroting

Onder de Omgevingswet vervalt een aantal bestaande spelregels, verplichtingen en taken. Sommige taken worden eenvoudiger uit te voeren. Dat levert besparingen op. Zowel burgers, bedrijven als overheden kunnen hiervan profiteren.

Mailing Omgevingsloket online 6 juni 2019

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Meer dan 100 workshops tijdens de Schakeldag 2019 eHerkenning vanaf deze zomer nodig voor AIM Digitaal stelsel Omgevingswet