Nieuws 2019

Kamerbrief over laatste stand van zaken inzake participatie (Omgevingswet)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken omtrent participatie van de omgevingswet.

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 2, 11 april 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid

Tussentijdse oplevering toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

Er zijn 3 updates van toepassingsprofielen van de omgevingsdocumenten gepubliceerd. Ook is een document opgeleverd over validatie- en conformiteitsregels.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 48

De afgelopen week verscheen nr 48 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Ruim 900 reacties consultatie standaarden Omgevingswet

Van 28 januari tot en met 22 maart lagen de standaarden STOP/TPOD versie 0.97 ter consultatie. Op de consultatie kwamen ruim 900 reacties.

Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager

Omdat e-mail geen veilig medium is en het Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket in juni 2019 (release 2.15.2) met het meesturen van pdf’s. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag, bevat geen bijlagen meer.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart

In 2019 komt er een nieuwe release Omgevingsloket online (release 2.15). Release 2.15.1 wordt op zaterdag 30 maart 2019 geplaatst op www.omgevingsloket.nl. Omgevingsloket online is die dag niet beschikbaar.

Voorbeeldstructuur omgevingsplan ‘Het Casco’ beschikbaar

De staalkaart omgevingsplan met daarin een voorbeeldstructuur van de juridische regels is beschikbaar

Noteer vast in je agenda: dinsdag 25 juni - Schakeldag 2019

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Schakeldag zijn al weer in volle gang. Noteer vast in je agenda: dinsdag 25 juni 2019 in ’s Hertogenbosch. Thema van dit jaar is ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’. Na een plenair gedeelte dat grotendeels in het teken zal staan van het thema is er weer de mogelijkheid om uit een veelheid van workshops te kiezen.

Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

Samen werken aan omgevingsagenda's

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. Maar wat zijn dat nu precies en hoe staat het ermee?

Kamerbrief over advisering Integrale Adviescommissie Omgevingswet en over vervolgproces EK behandeling stelselherziening

Minister Ollongren (BZK) geeft informatie aan de Eerste Kamer over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en stuurt ze de adviezen van de Integrale Adviescommissie.

Stemmingsoverzicht Eerste Kamer inzake Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 64

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.