Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen

Met Schulinck Opleidingen (onderdeel van Wolters Kluwer) beschikt u altijd over actuele kennis binnen het Omgevingsrecht in Nederland. Via online kennisbanken, opleidingen, modules en helder advies van onze experts bieden wij gemeenten en andere organisaties juridische informatie.

Wilt u voorop lopen met goed gekwalificeerde medewerkers? En hiermee het succes van uw organisatie nog verder optimaliseren? Met de opleidingen van Schulinck Opleidingen bent u altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen. Wij bieden zowel open inschrijving opleidingen als incompany opleidingen.

Wij werken met een inhoudelijke juridische helpdesk en weten daarom goed tegen welke problemen u in de praktijk aanloopt. De vele vragen die wij krijgen via de juridische helpdesk vertaalt Schulinck Opleidingen door in een uitgekiend aanbod aan opleidingen. Hiermee maken wij een verbinding tussen de problematiek van elke dag en de wetgeving.

Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen en praten wij u bij over de laatste actuele stand van zaken. Daarnaast behandelen wij veel casuïstiek. Ook kunt u altijd tijdens onze opleidingen eigen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bij ons aandragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

https://www.schulinck.nl/opleidingen-trainingen-omgevingsrecht-omgevingswet

Het Omgevingswet Spel
Op speelse wijze geeft het Omgevingswet Spel inzicht in wat er voor u verandert per 1 januari 2021. Hoe verandert de wet, wat betekent dat voor uw werk en voor de manier waarop u samenwerkt? Speel het spel en ontdek het.

E-learning Omgevingswet
Tijdens deze e-learning leert u de kernpunten van de Omgevingswet. Tevens wordt er ingegaan op wat de Omgevingswet betekent voor u in de praktijk. De e-learning over de Omgevingswet is verdeeld in drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.
 
E-learning Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De Wkb zal op z’n vroegst op 1 juli 2021 in werking treden. Tijdens de e-learning leert u wat deze wet precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en welke stappen u in de praktijk moet nemen. De e-learning over de Wkb is verdeeld in drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Bezoekadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Postadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Tel:

077 – 390 26 13

Email:Schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com Website:https://www.schulinck.nl/

Opleidingen

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
Gezondheid en de Omgevingswet 7 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In één dag leert u welke begrippen onder Gezondheid in het kader van de Omgevingswet worden gehanteerd en hoe u zelf gezondheid meeneemt bij de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.
Milieu in de omgevingswet (dag 1) 9 september 2021 Utrecht €999,– per deelnemer excl. BTW
Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit
Circulair bouwen met MPG 14 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Tijdens deze opleiding leert u de regels en grenswaardes, maar ook hoe een MPG-berekening wordt gemaakt. Tevens leert u om een aanvraag omgevingsvergunning goed te beoordelen op de MPG-berekening.
Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 14 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Na het volgen van deze eendaagse opleiding bent u weer volledig up to date en klaar voor de volgende stap naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en zijn de (reken-)regels voor het vergunningsvrij bouwen weer opgefrist.
Het overgangsrecht van de Omgevingswet 16 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze eendaagse training geven wij u een praktische toelichting op het overgangsrecht. Van bestemmingsplan naar overgangsplan en van vergunningen en algemene regels naar milieubelastende activiteiten
PAS op de plaats. En nu? 16 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze opleiding van één dag wordt u volledig bijgepraat over de PAS uitspraken van de Raad van State en leert u welke mogelijkheden er zijn om toch nog gewoon toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg
Milieu in de omgevingswet (dag 2) 16 september 2021 Utrecht €999,– per deelnemer excl. BTW
Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit.
Bouwen onder de Omgevingswet 16 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit.
Van aardgas los, maar hoe? 23 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Gemeenten hebben een belangrijke regierol bij het afbouwen van de aardgaswinning. Deze eendaagse opleiding gaat over de invulling van de regierol van gemeenten in de energietransitie: van doelstelling naar plan.
Participatie in het kader van de Omgevingswet 23 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze eendaagse training leert u hoe u burgers en bedrijven betrekt en ondersteunt bij het gemeentelijk omgevingsbeleid. Er wordt ingegaan op rolwisselingen, interactieve processen en praktische instrumenten.
Planschaderecht nu en onder de Omgevingswet 23 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht (Wro), actuele jurisprudentie hieromtrent en de planschaderegeling onder de Omgevingswet.
Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening 30 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De laatste trends en ontwikkelingen die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk.
Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet 30 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe met het stelsel van de Omgevingswet concreet werk gemaakt kan worden van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Onderwerpen als de bekende gemeentelijke watertaken, de verantwoordelijkheidstoedeling, de rol van de omgevingsvisie, het niet verplichte rioleringsprogramma en het bouwrijp maken van gronden bij nieuwbouw komen uitgebreid aan bod. Vertrekpunt hierbij zijn de regionale en op locatie te treffen technische maatregelen.
Praktisch procederen in het omgevingsrecht 30 september 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze ééndaagse opleiding krijgt u alle praktische ins en outs te horen over procederen tegen besluiten als bedoeld in – met name – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro), rondom actuele thema’s, en aan de hand van recente jurisprudentie.
Handhavingsjurist in de praktijk 7 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Na afloop van deze praktische ééndaagse cursus hebben handhavingsjuristen hun kennis van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (dwangsom, bestuursdwang, ect.) opgefrist. Tijdens de cursus worden situaties toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.
Geluid in het omgevingsrecht 7 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze opleiding wordt u bijgepraat over de wetgeving en de actuele jurisprudentie omtrent geluid in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 7 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de Omgevingswet.
Programma als kerninstrument van de Omgevingswet 14 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze eendaagse opleiding staat één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet centraal; het programma. Tijdens de opleiding wordt onder meer ingegaan op hoe een programma werkt en hoe een programma opgesteld wordt. Uiteraard worden ook voorbeelden uit de praktijk gebruikt/besproken.
Privacy/AVG: hoe nu verder binnen het Omgevingsrecht 4 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De basis is gelegd. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Maar hoe kan het denken vanuit privacyaspecten een gewoonte worden in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze training wordt u, aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden, hierin meegenomen.
Masterclass Ruimtelijke ordeningsrecht 14 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw
Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo 14 oktober 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze ééndaagse cursus wordt een introductie gegeven in het juridisch kader voor de ruimtelijke ordening en het bouwen van bouwwerken. Daarbij staat de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal.
Houding en gedrag onder de Omgevingswet 2 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze eendaagse opleiding leert u de mens centraal te stellen bij de implementatie van de omgevingswet. U krijgt alle ingrediënten aangereikt voor een succesvolle transitie van houding en gedrag.
DSO: van juridische naar toepasbare regels 2 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels over de fysieke leefomgeving. Deze cursus zorgt er voor dat je weet hoe het Digitaal Stelsel Omgevingswet in elkaar zit en wat je als gemeente, provincie of waterschap moet aanleveren om het DSO optimaal te benutten. Een praktische cursus, met veel ruimte om te oefenen.
De Omgevingswet 2 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het doel is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Deze eendaagse opleiding geeft u een introductie in deze nieuwe wet. Wat is de Omgevingswet? En wat houdt deze nieuwe wet in voor uw organisatie?
Actualiteitendag vergunningverlening omgevingsrecht 2 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Deze actualiteitendag houdt u scherp in de dagelijkse omgevingsrechtelijke vergunningenpraktijk en biedt balans tussen theorie en praktijk.
Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht 2 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
De cursus Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving op het gebied van grondeigendom. U krijgt een overzicht in het systeem van de Aanvullingswet grondeigendom en van de wijzigingen.
Milieu voor RO- en bouwprofessionals 4 & 11 november 2021 Utrecht €999,– per deelnemer excl. BTW
eze 2-daagse opleiding verbreedt de kennis van RO- en bouwprofessionals met basiskennis van het werkveld milieu. Er wordt ingegaan op de milieuregelgeving en op concrete milieu-issues waar RO- en bouwprofessionals mee te maken krijgen.
Het Omgevingsplan 9 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze opleiding leert u wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen.
Een frisse blik op erfgoedbeleid 9 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaves: van archeologie, monumenten, landschappen en geschiedenis naar identiteit als instrument voor integrale gemeentelijke doelstellingen.
Circulair inkopen en bouwen 9 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Deze opleiding is er om kennis te maken met circulair inkopen en bouwen en inzicht te krijgen welke kansen dit voor uw organisatie en (bouw)projecten biedt. Aan de hand van praktische voorbeelden zal worden getoond hoe u als opdrachtgever kunt bijdragen aan circulariteitsdoelstellingen, gebaseerd op een positieve business case.
Milieu voor RO- en bouwprofessionals 4 & 11 november 2021 Utrecht €999,– per deelnemer excl. BTW
Deze 2-daagse opleiding verbreedt de kennis van RO- en bouwprofessionals met basiskennis van het werkveld milieu. Er wordt ingegaan op de milieuregelgeving en op concrete milieu-issues waar RO- en bouwprofessionals mee te maken krijgen.
Strategische handvatten voor de Omgevingswet 16 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Deze ééndaagse opleiding gaat over de implementatie van de Omgevingswet. U krijgt grip op alle aspecten van de transitie, maar vooral welke strategische keuzes er gemaakt moeten worden. Na de opleiding kunt u een strategische notitie opstellen voor de implementatie van de Omgevingswet die u kunt voorleggen ter besluitvorming.
Circulair bouwen met BENG 16 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Maar hoe ENG is BENG? In deze eendaagse opleiding krijgt u een praktisch en helder overzicht van deze nieuwe regelgeving
Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet 18 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering af te stemmen op de bedoeling van de Omgevingswet. De cursus geeft u handvatten nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het beoogt met aandacht voor vaardigheden als onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.
Vergunningverlener als omgevingsregisseur 23 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
e Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de vergunningsverleningsprocedures. Tijdens deze opleiding zullen we bespreken hoe u dit proces in de praktijk soepel, gestructureerd en correct kunt laten verlopen, rekening houdend met de verschillende belangen.
Bodembeschermingsrecht in de omgevingswet 23 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze training leert u waar de knelpunten liggen, maar vooral ook welke kansen de nieuwe Omgevingswet biedt voor een integrale benadering van de zorg om het milieu. De cursus geeft handvatten voor het opstellen van uw bodemvisie, omgevingsvisie of milieubeleidsplan.
Actualiteiten bestemmingsplannen 30 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In één dag wordt alle essentiële jurisprudentie en wetgeving besproken door Tycho Lam. Voor juridisch specialisten die werken aan een planproces!
Kijk op uw toekomstige Omgevingsvisie 30 november 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen
Het overgangsrecht van de Omgevingswet 16 december 2021 Utrecht €599,– per deelnemer excl. BTW
In deze eendaagse training geven wij u een praktische toelichting op het overgangsrecht. Van bestemmingsplan naar overgangsplan en van vergunningen en algemene regels naar milieubelastende activiteiten.