Nieuws 2019

Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur - EPBD lll

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en wordt in Nederland geïmplementeerd per 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving weg te nemen.

Aanbiedingsbrief rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Minister Van Veldhoven stuurt het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken' naar de Tweede Kamer. Bij VHT-taken gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat daarbij uitgebreid in op het rapport.

Presentaties congres Kwaliteitsborging

Op 25 november 2019 was het congres "Wet Kwaliteitsborging; van wetgeving naar implementatie" georganiseerd door Cobouw en het ministerie van BZK.

Proefprojecten; Dit kun je als gemeente doen!

Richting de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet er veel worden geoefend om zowel aanvrager, bouwer, Kwaliteitsborger als ook gemeenten te laten ervaren en te laten leren wat er gaat veranderen in rol en proces. In het bestuursakkoord staat dat het streven is om minimaal voor inwerkingtreding van de wet 10% van alle aanvragen in gevolgklasse 1 als proefproject te gaan uitvoeren.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012

Aanbiedingsbrief van minister Knops bij antwoorden Kamervragen betreft het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

Aan de slag met de Wet kwaliteitsborging

In een gezamenlijke informatiebijeenkomst die de NEPROM en Aedes op 31 oktober jl. organiseerden kwamen de finesses van de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) aan bod.

Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Nieuwe consultatie beschikbaar

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

VNG roept op om aan de slag te gaan met proefprojecten.

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Dit geeft inzicht in en ervaring met het werken in een nieuw stelsel. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

BENG, de nieuwe eisen voor energiezuinig bouwen

Een groot gedeelte van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen en het is de bedoeling dat er de komende jaren in Nederland nog veel nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Vanaf 1 juli 2020 moet nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG)

W/E adviseurs trots op bijdrage aan maatregelen circulair bouwen

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen is trots op haar bijdrage aan de nieuwe maatregelen van minister Ollongren omtrent circulair bouwen.

Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo.

Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over maatregelen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen

Kabinet, maak werk van instellen drempelwaarden stikstof

De maatregelen die het kabinet voorstelt om het stikstofprobleem op te lossen, zijn maatregelen voor de komende maanden, maar zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe.

Senioren, hun brandveiligheid gaat verder dan Nederland alleen!

Gebouweigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor de bouw- en installatietechnische brandveiligheid. Voor de organisatorische brandveiligheid is, naast de zorgverlener, zeker de sociale omgeving van senioren van cruciaal belang. Nu brandveiligheid de nationale grenzen te boven gaat, is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk. In dit artikel probeert Joris Sauvé een beeld te schetsen hoe de rest van Europa inspeelt op de brandveiligheidsrisico’s van senioren. Want senioren en hun brandveiligheid gaan verder dan Nederland alleen!