Nieuws 2019

Heeft u de Wkb al gelezen?

Nu steeds meer partijen zich voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, neemt ook het aantal partijen toe dat publicaties over de Wkb naar buiten brengt. In die publicaties komen regelmatig onvolkomenheden en onjuistheden voor. Hieronder worden enkele voorbeelden uit recente publicaties besproken.

Kwaliteitsborging van brandbeveiliging: hoe doe je dat?

Het realiseren en handhaven van brandbeveiliging is een complexe puzzel. Wanneer zijn aanpassingen nodig? En wanneer niet? Deze whitepaper vertelt je meer over de kwaliteitsborging van brandbeveiliging.

Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente

Bijna elke gemeente heeft één of meerdere projecten stil liggen door de beëindiging van de PAS-regeling. Het gaat om de bouw van woningen en om projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.

Kamerbrief over stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen.

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

oor de energietransitie zal het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen de komende jaren flink toenemen, en daarmee het aantal waterstoftankstations. Steeds meer gemeenten krijgen hierdoor te maken met een vergunningaanvraag voor een waterstoftankstation. De Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations geeft bestuurders en hun adviseurs handvatten voor de vergunningverlening.

Nationale Omgevingsvisie 18 juli 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI.

Nieuw ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw gepubliceerd

inds april is het nieuwe ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw beschikbaar. Het is toepasbaar voor nieuwe en bestaande bouw. Deze nieuwe uitgave komt voort uit de SBR-publicatie Brandwerende details uit 2009. De details voor woningbouw in die SBR-publicatie zijn in dit ISSO-kleintje geüpdatet. Daarnaast bevat het een uitbreiding van veel voorkomende detailprincipes in de woningbouw waarin brandwerendheid een rol speelt. De details voor de utiliteit uit de SBR-publicatie zijn er niet in opgenomen.

Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten

Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten.

Samen de schouders eronder

Kort na de stemming in de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen sprak ik de verslaggever van de Cobouw. Hij vroeg mij wat mijn gevoel was nu de Eerste Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel. Of ik een traantje had gelaten? “Nee” zei ik. Maar ik had ook niet op tafel staan dansen, stelde hij vast. “Dat klopt” was mijn antwoord. Wat was dan mijn emotie na de stemming? Nou, dat was meer een gevoel van ‘en nu?’. “Het is ook wel een heel lange reis geweest tot de instemming met deze Wet” zei hij. Waarop ik antwoordde dat de reis nog moet beginnen. Maar met het aannemen van dit wetsvoorstel is in ieder geval de bestemming duidelijk. En dat is goed. Er is veel te lang onzekerheid geweest voor zowel bevoegd gezag als de markt. Dat heeft het vakgebied veel schade opgeleverd. Al jaren is er onvoldoende geïnvesteerd in kennis en capaciteit.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. Tijd om te onderzoeken wat de impact hiervan is voor uw afdeling (advertorial)

Na vele jaren van discussie en onduidelijkheid is op 14 mei jl. in de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Hiermee wordt de aanvrager van een omgevingsvergunning primair verantwoordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat per 1 januari 2021 voor een groot deel van de omgevingsvergunningen het bevoegd gezag niet meer toetst en toeziet op naleving van de bouwtechnische voorschriften in de vergunningen- en realisatiefase zoals dat nu gebeurd.

NTA 8800:2019-06 gepubliceerd

NTA 8800:2019-06 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019.

VNG aan tafel stikstof-problematiek

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft bij gemeenten geleid tot vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft op basis daarvan en gesteund door motie (aangenomen tijdens de ALV op 5 juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel.

Veilige afstanden in het Bouwbesluit 2012

De landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid werd in 2016 opgesteld om stappen te zetten richting een veiligere bouw en om meer bewustzijn te creëren. De in de richtlijn genoemde veiligheidsafstanden en bouwveiligheidszones worden per 2020 als vaste wetgeving opgenomen in het Bouwbesluit 2012. We spraken met Vincent Hilhorst, een van de samenstellers van de richtlijn, over deze ontwikkeling en de veiligheid in de bouw. Hilhorst: “Veiligheid moet uit de concurrentie gehaald worden”.

Minister Ollongren slecht te hoge drempels in bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen. Voor balkons volgt eerst nog onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van deze eis. Verder komen er voor nieuwe publiek toegankelijke gebouwen aanvullende eisen voor trappen.

Kamerbrief bij Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.