Nieuws 2020

Handhavingsprotocol Energieprestatie gebouwen beschikbaar

Zoals eerder gemeld is er in de meicirculaire geld beschikbaar gekomen voor de uitvoering van de taken voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Inmiddels is ook het concept handhavingsprotocol beschikbaar

Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging van start

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb).

Weg naar permanente bewoning recreatieparken niet eenvoudig

Menig gemeente worstelt met permanent bewoonde recreatiewoningen. De thematiek is complex. De kwaliteit van woningen en dreigende verloedering nopen tot handhaving. Toch wil minister Ollongren permanente bewoning vanwege de woningnood met een wetswijziging makkelijker maken. Maar handig lijkt deze oplossing niet. Zo kiezen gemeenten liever voor maatwerk.

Woningcorporaties starten binnen twee jaar met bouw 150.000 sociale huurwoningen

Minister Ollongren is vandaag met Aedes en VNG tot bestuurlijke afspraken gekomen om gezamenlijk de bouw van 150.000 sociale huurwoningen te versnellen en binnen twee jaar te groeien naar een bouwproductie van minimaal 25.000 woningen per jaar. Samen willen zij ervoor zorgen dat de bouw van deze woningen binnen twee jaar start. Daarnaast willen partijen de komende twee jaar 10.000 flexwoningen bouwen. Een gezamenlijke taskforce gaat aan de slag om de bouw van deze (flex)woningen aan te jagen. Ook is afgesproken de bouw van middenhuur en goedkope koopwoningen door corporaties te stimuleren en daartoe de marktverkenning tijdelijk buiten werking te stellen. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de achterbannen van VNG (gemeenten) en Aedes (woningcorporaties

11e Landelijke Asbest Praktijkdag 2020

Op 26 oktober 2020 organiseert Studiecentrum Kerckebosch in Bunnik de Landelijke Asbest Praktijkdag. Een jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Thema 2020: Risicogericht werken in de praktijk!

Kamerbrief met reactie op beleid gemeente Beuningen bij permanente bewoning vakantiepark 'De Groene Heuvels'

Minister Ollongren stuurt haar reactie op een brief van een burger over het beleid van de gemeente Beuningen bij de permanente bewoning van het vakantiepark 'De Groene Heuvels' te Ewijk.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit augustus 2020

Het is op dit moment zomerreces in Den Haag en het nieuwe politieke jaar komt steeds dichterbij. Voor en tijdens het reces is er nog veel werk verzet waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen. Bijvoorbeeld de tijdelijke subsidieverhoging van de SEEH. En u kunt lezen over het nieuwe energielabel. De interessante sessie over ontzorging van het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving is tevens terug te kijken. Daarnaast wordt in deze nieuwsbrief ingegaan op de uitstel van het Bbl en de gevolgen daarvan voor de MPG-eis, het onderzoek naar de opgaven/middelen corporaties, de verduurzamingsopgave in krimpgebieden en het Programma Aardgasvrije Wijken. Veel leesplezier!

Impactanalyse Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG gepubliceerd

VNG Realisatie heeft de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten onderzocht. De invoering van de Wkb is een stelselwijziging tegen de achtergrond van de stelselwijziging die de Omgevingswet met zich meebrengt. In de analyse is gekeken naar de gevolgen van de Wkb voor bouwwerken in gevolgklasse 0 (vergunningsvrij bouwen) en 1. Dit zijn bouwwerken in de laagste risicoklassen. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wkb voor deze gevolgklassen is 1 januari 2022, tegelijk met de Omgevingswet.

Hulp bij de implementatie van de Wkb

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op deze pagina vindt u informatie om u op weg te helpen met de implementatie van de Wkb.

Toelichting wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli jl. over veiligheidsafstanden en veiligheidscoördinator

Op 1 juli jl is het Bouwbesluit 2012 aangepast. In dit artikel lichten wij 2 onderdelen toe. De in het Bouwbesluit aangewezen veiligheidsafstanden (Par. 6.2 LRBSV) en de verplichting tot het aanwijzen van een veiligheidscoördinator.

Bouwbesluit, TOjuli, BENG 3, gebruik software, certificering

Wijziging Regeling Bouwbesluit Vandaag is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde wijziging (Stb. 2019, 501) van het Bouwbesluit 2012 genoemde eisen ten aanzien van bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG-eisen) nader uitgewerkt.

Publicatie: Onderzoek naar risico’s Wkb voor bevoegd gezagen

In opdracht van Omgevingsdienst NL hebben onderzoekbureaus Berenschot en ANG onderzocht wat de impact en de risico’s van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën zijn voor bevoegd gezagen.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede en Eerste Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer aanpassing energielabels

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.