Nieuws augustus 2020

Kamerbrief met reactie op beleid gemeente Beuningen bij permanente bewoning vakantiepark 'De Groene Heuvels'

Minister Ollongren stuurt haar reactie op een brief van een burger over het beleid van de gemeente Beuningen bij de permanente bewoning van het vakantiepark 'De Groene Heuvels' te Ewijk.

Asbest in drinkwater

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft De Tweede Kamer een brief met antwoorden gestuurd naar aanleiding van schriftelijke vragen over asbest in drinkwater.

Publicatie norm voor weerstand tegen brand tussen ruimten

NEN 6068 voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en gepubliceerd. De norm is gedeeltelijk herzien en bevat daarnaast een nieuwe informatieve bijlage F met praktische handreikingen en toelichtingen.

Interbestuurlijke onderzoeken naar financiën Omgevingswet

In diverse akkoorden is vastgelegd dat de kosten en baten van de Omgevingswet op afgesproken momenten in beeld worden gebracht. In het 'spoorboekje interbestuurlijke onderzoeken financiën Omgevingswet' staat een volledig overzicht en stand van zaken van de onderzoeken.

Nieuwsbrief 24 augustus 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Aanbieding maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over juli 2020.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit augustus 2020

Het is op dit moment zomerreces in Den Haag en het nieuwe politieke jaar komt steeds dichterbij. Voor en tijdens het reces is er nog veel werk verzet waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen. Bijvoorbeeld de tijdelijke subsidieverhoging van de SEEH. En u kunt lezen over het nieuwe energielabel. De interessante sessie over ontzorging van het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving is tevens terug te kijken. Daarnaast wordt in deze nieuwsbrief ingegaan op de uitstel van het Bbl en de gevolgen daarvan voor de MPG-eis, het onderzoek naar de opgaven/middelen corporaties, de verduurzamingsopgave in krimpgebieden en het Programma Aardgasvrije Wijken. Veel leesplezier!

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van woensdag 26 augustus t/m dinsdag 15 september

De installatie van de nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) stond gepland op 12 augustus 2020. Dit is uitgesteld naar woensdag 26 augustus 2020. De voorbereiding vraagt iets meer tijd dan was ingeschat. Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van 26 augustus t/m 15 september 2020. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Impactanalyse Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG gepubliceerd

VNG Realisatie heeft de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten onderzocht. De invoering van de Wkb is een stelselwijziging tegen de achtergrond van de stelselwijziging die de Omgevingswet met zich meebrengt. In de analyse is gekeken naar de gevolgen van de Wkb voor bouwwerken in gevolgklasse 0 (vergunningsvrij bouwen) en 1. Dit zijn bouwwerken in de laagste risicoklassen. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wkb voor deze gevolgklassen is 1 januari 2022, tegelijk met de Omgevingswet.

Hulp bij de implementatie van de Wkb

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op deze pagina vindt u informatie om u op weg te helpen met de implementatie van de Wkb.

Evaluatie voorlichting houtrook

Op 13 juli 2020 is een uitnodiging geplaatst op de samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord om het voorlichtingsmateriaal over houtrook te evalueren.

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn Geotechniek bepaling draagvermogen funderingspalen

De herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor geotechniek, bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen is gepubliceerd

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool

Op 1 augustus is het wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen gepubliceerd. Daarnaast is ook de geactualiseerde webtool gepubliceerd.

Herziening norm Geotechniek beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken

De Nederlandse norm voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur, voor geotechnische constructies, NEN 8707+C1:2020, is herzien.

Publicatie ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn thermische isolatie van gebouwen

Het ontwerp van de geheel gewijzigde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 2068 voor thermische isolatie van gebouwen is gepubliceerd. Tot 1 november 2020 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

Nieuwe geconsolideerde versie Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling zijn aangepast. Er zijn wijzigingen op verschillende beleidsterreinen verwerkt. Via de geconsolideerde versie vindt u de herkomst van de wijzigingen en naar de toelichting bij de artikelen.