Nieuws november 2022

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld

De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.

Essentiële controlepunten Brandveiligheid editie 2023

De uitgave Essentiële Controlepunten Brandveiligheid wordt jaarlijks geactualiseerd uitgebracht om bij te dragen aan de borging van wettelijke eisen brandveiligheid in gebouwen.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit november 2022

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Uiteraard ook nu weer gevuld met interessante onderwerpen. Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goed 2023. Veel leesplezier

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) vandaag hebben gepresenteerd.

Nieuwsbrief Implementatie 22 november

Inhoud: Inloggen met eHerkenning, regel het op tijd! Webinars in december Nominaties Aandeslag-Trofee 2022 bekend! Locatie, locatie, locatie Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00 - 14.00 uur IPLO Nieuws

Toezeggingen m.b.t. Schone Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

Met deze brief geef ik uitvoering aan twee toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022.

Kwaliteitsborging, met of zonder Wkb

Het is een hot item, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En terecht. Bouwbedrijven, gemeentes, kwaliteitsborgers en alle overige betrokken partijen bereiden zich zo optimaal mogelijk voor op een spoedige invoering van deze ingrijpende wet, en weer wordt deze met een half jaar uitgesteld

Nieuwe Richtlijn ontwerp en uitvoering Gedrukte funderingspalen.

Binnen KCAF is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opstellen van een landelijke richtlijn voor gedrukte funderingspalen. Heel belangrijk, want in het verleden werd er verschillend naar de perstechniek gekeken door betrokken partijen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief Implementatie 15 november

Inhoud: Nieuwsbrief Implementatie 15 november Hackathon DSO-LV API’s in samenhang Feiten en fabels lan-MER RES Groene Metropoolregio Nieuws over het DSO Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

ATGB-advies over kwaliteitsniveau voor toetsing

Een gebouw wordt door de jaren heen diverse keren verbouwd. De gemeente verleend steeds een omgevingsvergunning. Bij een nieuwe verbouwing maken de bewoners bezwaar tegen de verleende vergunning en de brandweer geeft aan dat deze onrechtmatig is verleend, omdat het plan niet voldoet aan het rechtens verkregen niveau.

Gebruik het nieuwe Omgevingsloket bij proefprojecten

Sinds begin oktober zijn de vergunningcheck vergunningvrij / Wkb en de formulieren voor bouw- en gereedmelding Wkb opgenomen in het DSO

Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer commissie over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de commissie van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Antwoorden op Kamervragen over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Nieuwsbrief Implementatie 8 november

Inhoud: Overgangsrecht regelt soepele overgang van oude naar nieuwe regels Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur IPLO Nieuws - november 2022

Kun je circulariteit berekenen?

Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de milieuprestatie van een nieuw gebouw. Deze mag maximaal 0,8 euro/m2/jaar zijn voor woningen en 1,0 voor kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Dit worden de schaduwkosten genoemd en circulariteit maakt daar sinds 1 januari 2021 deel van uit. Ook in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan deze waarden. Naar verwachting zijn deze waarden in 2030 aangescherpt tot 0,5.

Brandwerende HSB gevelelementen

Gert van den Berg is gespecialiseerd in brandwerende constructies. In de rubriek ‘Brandwerendheid in de praktijk’ belicht hij onderwerpen vanuit zijn ervaring met brandproeven, regelgeving, normalisatie en de praktijktoepassing. Dit keer: brandwerende Hout Skelet Bouw gevelelementen

Een verhitte bijeenkomst over de Omgevingswet

Op dinsdag 1 november jl. vond de NEPROM-bijeenkomst over de Omgevingswet plaats, waarbij vanuit Rho-adviseurs de leden werden bijgepraat over wat ze mogen verwachten bij invoering van de Omgevingswet en hoe ze daarop kunnen inspelen. De presentatie is in te zien via het Ledennet

Nieuwsbrief 7 november 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Versie 1.0 van Standaard aanvragen en meldingen (STAM) niet meer ondersteund sinds 1 november 2022

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) helpt bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Op dit moment ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 2 versies van de standaard. Versie 1.0 heeft nog niet alle velden die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sinds 1 november 2022 wordt deze versie daarom niet meer ondersteund

Nieuwsbrief Implementatie 1 november

Inhoud:Opnames Lessons learned werkplaatsen online Het effect van annoteren Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws!

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Brandpreventie, risico’s en de praktijk van monumenten en kerken’

Over veilig erfgoed gesproken. Wat komt er kijken bij brandpreventie en veiligheid van monumenten? Waar liggen risico’s?