Nieuws september 2022

Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de rapporten aan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht.

Instructieregel Rijk over categorieën woningbouw

De gemeente kan in het omgevingsplan percentages aanwijzen voor specifieke woningbouwcategorieën zodat woningen worden gebouwd voor doelgroepen waarvoor de markt onvoldoende bouwt. De instructieregel woningbouwcategorieën maakt het mogelijk regels te stellen voor sociale huur- en koopwoningen, woningen voor middenhuur en woningen in particulier opdrachtgeverschap.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 1 oktober 2022

Op zaterdag 1 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars makkelijker milieuvriendelijke keuzes maken. Daarmee is de milieuprestatie van een gebouw goed te berekenen en kan de milieubelasting van een gebouw effectief omlaag gaan. Dat geldt nu ook voor negen Kooltherm isolatieproducten.

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 beschikbaar

Gemeenten kunnen nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 downloaden. De voorlichting richt zich op eigenaren van een open haard, kachel of vuurkorf.

Nieuwsbrief Implementatie 20 september

Inhoud: Project IKT deelt ervaringen 8e Implementatiedag Omgevingswet: informatie, samenwerken en ontmoeting Pre-programma Dag van de Omgevingswet 2022 Podcast: Een groene revolutie op de daken Oefenen Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten

Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd

De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.

Omgevingswet: Eerste Kamer worstelt met informatie De Jonge

De Eerste Kamer worstelt met de beperkte informatie die ze krijgt van minister De Jonge over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De eerste testresultaten zijn ronduit mager. Zijn toezegging om de opzet van een enquête te delen, kwam de minister niet na.

Beantwoording Kamervragen over een beslisnota

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over een beslisnota over de Omgevingswet, De vragen zijn van het Eerste Kamerlid Faber – van de Klashorst (PVV). Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Handreiking tiny houses

Handreiking tiny houses: Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 61

De afgelopen week verscheen nr 61 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Nieuwsbrief Implementatie 14 september

Inhoud: Kom naar de Implementatiedag Omgevingswet! Online sessies Maken van toepasbare regels Schrijf u in voor de mer-dag op 13 oktober! Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Feiten of fabels: participatie Inventarisatie RES en milieueffectrapportage Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Gezocht: deelnemers voor gebruikersonderzoek Geslaagde Ketenoefendag Oefenen Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten

Nieuwsbrief 14 september 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 1 oktober 2022

Op zaterdag 1 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

Gemeenten maken toepasbare regels om aanvragen door inwoners en bedrijven in het Omgevingsloket te stroomlijnen. Een groot deel van de activiteiten in het Omgevingsloket is beschikbaar via de bruidsschat. Voor 7 activiteiten bevat de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck. Hiervoor moeten toepasbare regels worden gemaakt. In 4 online sessies leggen we uit hoe de toepasbare regels voor die vergunningchecks met voorbeeldregels eenvoudig aan het DSO worden toegevoegd.

Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Omgevingswet op 1 januari 2023 blijft uitgangspunt

De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Een meerderheid stemde op 12 juli 2022 voor de motie-Rietkerk c.s. die dit uitspreekt. Binnenlands Bestuur meldt echter dat minister De Jonge de senaat in mei een veel te rooskleurig beeld schetste van de staat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Beter bouwen met verscherpte normen

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties in de bouwsector de wens om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren. Tevens klinkt het pleidooi voor een carbon budget: een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen

Nieuwe competentieprofielen voor VTH

Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven. Daarom zijn enkele jaren geleden competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu de profielen voor VTH vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.

NEN ontwikkelt kennisplatform brandveiligheid gevels

NEN werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan een project dat beoogt kennis en risicobewustzijn over brandveiligheid van gevels te vergroten. Aanleiding hiervoor vormt de Grenfell Tower gevelbrand in London en het daarover in oktober 2019 gepubliceerde onderzoeksrapport.

Seminar Samen slimmer ontwikkelen, Samen slimmer bouwen inschrijving geopend

VTH van de gemeente Almere, de Werkgroep Samen slimmer ontwikkelen en de VBWTN organiseren het Seminar 'Samen Slimmer Ontwikkelen / Samen Slimmer bouwen op. Maar hoe dan'?

Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 8 juli 2022 over versterking van het VTH-stelsel. VTH staat voor Vergunningen, toezicht en handhaving. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

Minister moet prijs nieuwbouwvergunning beperken

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) moet een noodplan maken als per 1 januari volgend jaar een nieuw systeem voor bouwtoezicht wordt ingevoerd. Anders is de kans groot dat de prijzen van nieuwbouwwoningen door hoge gemeentelijke bouwleges en extra kosten van bouwtoezicht nog verder stijgen. Als dat gebeurt wordt een nieuwbouwwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis

Gereedmelding Wkb bij gefaseerde ingebruikname van woningen

Bij woningbouwprojecten is het gebruikelijk dat een deel van de woningen wordt opgeleverd en in gebruik genomen voordat het gehele bouwproject is opgeleverd. Zeker bij seriematige nieuwbouw zit er vaak langere tijd tussen oplevering en ingebruikname van de eerste woningen en formele afronding van het bouw project. Het dossier bevoegd gezag inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger volgt volgens de regels van de Wkb nadat de laatste woning klaar is

Nieuwsbrief Implementatie 30 augustus

Inhoud: Informatie inwerkingtreding Omgevingswet naar Eerste Kamer Gezocht: 16 deelnemers voor gebruikersonderzoek Minister De Jonge beantwoordt vragen over artikelen in media Kom naar de Implementatiedag Omgevingswet! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Feiten en fabels Oefenen Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Luister naar onze podcasts! Kenniskoffer Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl