Duidelijkheid over invoering Wkb

Op dinsdag 24 oktober en 31 oktober 2023 heeft een debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met toezeggingen vanuit de minister en acht verdere behandeling niet noodzakelijk. 

Daarmee is duidelijkheid gekomen over de gefaseerde invoering van de Wkb op 1 januari 2024.  De door de minister gedane toezeggingen bestaan uit twee componenten:

  • Er komt een invoeringstoets voor verbouwactiviteiten. Medio 2024 zal hierover een debat worden gevoerd. Als de invoeringstoets positief wordt beoordeeld, worden verbouwactiviteiten per 1 januari 2025 onderdeel van de Wkb. Dat betekent dat gedurende heel 2024 verbouwactiviteiten niet onder de Wkb vallen.
  • Er wordt een wetstechnische oplossing voorbereid voor kleine niet herstelbare afwijkingen waarbij de verklaring van de kwaliteitsborger bij de gereedmelding ontbreekt. Deze tweede toezegging juicht de VNG toe. De invulling wordt nog bepaald en de gesprekken daarover zijn gaande.

De wet gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen.

Met de inwerkingtreding van de Wkb verandert het vergunningsproces voor bouwen en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. Met de geboden duidelijkheid is het belangrijk dat gemeenten zich nu richten op implementatie van deze wet. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanpassen van de legesverordening.

Bron: VNG 01-11-2023