Nieuws oktober 2023

Kamerbrief met toezeggingen over de Omgevingswet

Tijdens het mondeling overleg van 24 oktober heb ik uw Kamer enkele toezeggingen gedaan met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Ik hecht er waarde aan om deze toezeggingen helder op papier te zetten, zodat voor de Kamer duidelijk is welke acties ik zal verrichten om de Kamer tot aan 1 januari alsook na 1 januari 2024 goed te blijven informeren over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De VNG heeft een handreiking over toezicht en handhaving onder de Wkb ontwikkeld.

Verslag Eerste Kamer over Wet kwaliteitsborging dinsdag 24 oktober 2023

In het ongecorrigeerde verslag is te lezen wat de Senatoren en de minister over de invoering van de Wet kwaliteitsborging hebben gezegd, en welke toezeggingen de minister tijdens dit debat heeft gedaan.

Nieuwe werkwijze omgaan met Ow/Wkb in het BAG- en WOZ-proces

woensdag 25 oktober 2023 De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten met deze gevolgen om moeten gaan.

Heeft u al onderzoek gedaan naar MuWi-vloeren ?

Kort voor de zomer heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten schriftelijk geïnformeerd over een mogelijk probleem met vloeren van het zogenoemde MuWi-bouwsysteem.

Beoordeling brandveiligheid gebouwen met houten draagconstructies

Innovatieve producten als kruislaaghout (CLT) en de ontwikkelingen in gelamineerd hout en verbindingstechnieken maken het mogelijk om steeds hogere gebouwen van hout te maken. Daarmee wordt ook de vraag opgeworpen hoe de brandveiligheid van deze gebouwen en de duurzaamheidsambities moeten worden beoordeeld en geborgd. Kunnen daarvoor de huidige regels met betrekking tot de eisen en de bepalingsmethoden in het Bouwbesluit worden toegepast? In dit artikel worden de ontwikkelingen besproken.

“Start stookseizoen: loop geen risico, check uw verwarmingsmonteur op CO-vrij”

CO-vrij-certificaat verplicht per 1 april 2023 Sinds de invoering ruim een half jaar geleden van het verplichte certificaat voor werken aan cv-ketel, geiser, gashaard, -kachel of rookgasafvoer hebben nog steeds niet alle installateurs dat verplichte certificaat. Dat is vervelend voor de installateurs die op dat certificaat wachten. Het is een risico voor eigenaren die een installateur inhuren zonder certificaat en op deze manier samen met die installateur de wet overtreden. Overigens mag sinds 1 april 2023 ook een eigenaar zelf niet meer klussen aan zijn cv-ketel, geiser, gashaard, -kachel of rookgasafvoer. Voor installatie en onderhoud moet iedereen een installatiebedrijf inhuren met een CO-vrij-certificaat.

Resultaten brandonderzoek Presikhaaf bekend

Hierbij vindt u de resultaten van het brandonderzoek naar de grote brand op 18 juni 2023 in de Van Kinsbergenstraat in de wijk Presikhaaf. Dit onderzoek is uitgevoerd door Brandweer Gelderland-Midden, onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Nieuwsbrief 23 oktober 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd. De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd

Antwoorden op Kamervragen over ontvlechting van Wkb en Omgevingswet

Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet (Ow). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Gemeenten vragen landelijke politiek om écht duurzame bouwnormen

Als we doorbouwen zoals we nu doen zijn we in 2027 door ons CO2-budget heen en halen we de maximaal anderhalve graad opwarming niet.” Geen citaat van een activist of wetenschapper, maar van Astrid Janssen, wethouder Wonen van de gemeente Amersfoort. Samen met drie collega-wethouders roept zij het kabinet op tot strengere normen voor duurzaam of toekomstgericht bouwen. Zelf geven ze het goede voorbeeld.

Mailing Omgevingsloket online, 20 oktober 2023

Inhoud: Storing in het Omgevingsloket Online (OLO) Nieuwe brokercertificaat op de productieomgeving 25 oktober Storingspagina

Nieuwsbrief Implementatie 19 oktober 2023

Inhoud: Werkbezoek gemeente Ede: Schaken op verschillende ruimtelijke borden Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) DSO Community Oefenen Nieuws voor gemeenten Instructievideo's Omgevingsloket bedrijfsleven Content digitaal toegankelijk aanleveren Komt u ook naar de Schakeldag 2023? Bijeenkomsten

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kamerbrief bij onderzoek kwaliteit uitvoering VTH en antwoorden vragen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer van 11 juli 2023. De vragen gingen over het stelsel voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zij stuurt het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld 2023' met bijlagen mee met de Kamerbrief.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 65

De afgelopen week verscheen nr 65 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

De presentaties van het BWT jaarcongres 2023 staan live

De presentaties staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Correctie: Modelverordening leges per 1 januari 2024

De ‘Model Verordening leges in verband met de Omgevingswet’ van 4 juli bevat een aantal onjuiste verwijzingen. Het betekent dat de gemeentelijke legesverordening moet worden aangepast.

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

In de praktische handreiking “Woningbouw met een lage MPG” laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag.

Borgingsprotocol brandveiligheid gevels

Op 17 januari 2022 publiceerde het ministerie van Binnenlandse zaken een Koninkrijkrelaties het ‘Borgingsprotocol brandveiligheid gevels’. Het opstellen van dit protocol was een uitvloeisel van het advies van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) aan het ministerie op grond van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Grenfell Tower brand.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2023

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (BZK) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken hebben de vragen gesteld

Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de lopende activiteiten voor de aanpak van funderingsschade op nationaal niveau.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 14, oktober 2023

In deze editie van de nieuwsbrief over gebouwd en aangelegd (groen) erfgoed voor gemeenten delen we nieuws uit het erfgoedveld en geven we u meer informatie over subsidies en interessante bijeenkomsten. Deel deze nieuwsbrief vooral ook met andere collega's die betrokken zijn bij cultureel erfgoed binnen uw gemeente. Abonneren kan via dit online aanmeldformulier

Nieuwsbrief Implementatie 5 oktober 2023

Inhoud: Werken aan ruimtelijke opgaven in het Noordzeekanaalgebied Publiekscampagne Omgevingswet gestart Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Hele keten vertegenwoordigd in DSO Community DSO Community Oefen Schakeldag 2023 Nieuw op IPLO.nl Live: Informatiekaart Natuur (IKN) en BeSI Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten Indringend Ketentesten (IKT) fase 5 afgerond

Mailing Omgevingsloket online, 5 oktober 2023

Afbouw Omgevingsloket online (OLO) Oefenen met de aangepaste versie

Hoogbouw: wel of niet?

er 1 januari 2024 wordt de Handreiking Brandveiligheid van hoge gebouwen rechtstreeks aangestuurd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit. Daardoor is het noodzakelijk om de Handreiking te updaten naar de terminologie en definities die het Bbl hanteert. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de Handreiking aan te passen en de aanwezige abrupte overgang tussen direct geldende voorschriften voor gebouwen lager dan 70 meter en de voorzieningen in de Handreiking voor gebouwen hoger dan 70 meter vloeiender te maken.

Kamerbrief over handreiking handhaving Wkb

Minister De Jonge (BZK) geeft de Eerste Kamer duidelijkheid over de handreiking handhaving Wkb. En geeft antwoord op vragen die door de leden Crone (GroenLinks-PvdA) en Kemperman (BBB) van de Eerste Kamer Commissie tijdens de vergadering zijn gesteld