Gebruikers verduidelijken conclusies Vergunningcheck

Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck binnen het Omgevingsloket meer gericht op de acties die u als gebruiker te doen heeft, dan op de vraag of een vergunning nodig is. 

Uit gebruikersonderzoeken komt naar voren dat door een actiegerichte opzet de conclusie van de Vergunningcheck duidelijker is geworden.

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Bent u werkzaam bij een bevoegd gezag en oefent u met het Omgevingsloket of bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarvan het Omgevingsloket deel uitmaakt? Lees dan verder.

Wat is de Vergunningcheck?

Met de Vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze een vergunning nodig hebben voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom. De conclusie daarvan kon zijn dat er een vergunning nodig is of dat het melden van de activiteit volstaat. Het resultaat kon ook zijn dat voor de aanvraag 'waarschijnlijk geen vergunning of melding nodig is'.

Wat verandert er?

Bij veel gebruikers leidde het antwoord 'waarschijnlijk geen vergunning of melding nodig' tijdens oefensessies en tests tot verwarring, omdat ze na het invullen van de vragenlijst een definitief antwoord verwachtten. De gebruiker krijgt in de nieuwe versie precies te zien wat hij moet doen of waar hij rekening mee moet houden. Hij kan ook een actielijst downloaden, die geldt voor de specifieke werkzaamheid op de betreffende locatie.

Belangrijke rol voor gebruikers

De verbeteringen zijn het directe gevolg van reacties van gemeenten, waterschappen en provincies, die getoetst zijn in gebruikersonderzoeken. Die reacties worden vanaf het begin van de ontwikkeling van het Omgevingsloket regelmatig op verschillende manieren verzameld. Zo is in gebruikerstesten gekeken hoe gebruikers de Vergunningcheck invullen en is gevraagd hoe ze de werking daarvan ervaren. Op basis van de opmerkingen zijn verbetervoorstellen gemaakt, die intensief in de praktijk getest zijn met inwoners die geen betrokkenheid hebben bij de ontwikkeling van het DSO en die ook niet hebben deelgenomen aan eerdere gebruikerstests van DSO. Zo krijgt de eindgebruiker van het Omgevingsloket een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling. Ook wordt op deze wijze invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman om de burger te betrekken bij de ontwikkeling van (web)applicaties.

Toegankelijkheid Omgevingsloket

Een van de grote belemmeringen van gebruikers wordt hiermee verholpen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De interbestuurlijke werkgroep Digitale Inclusie werkt voortdurend aan de verbetering van de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van het DSO en is zeer positief over de manier waarop deze verbetering tot stand is gekomen.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende pagina's:

Bron: VNG 21-09-2023