OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ gepubliceerd

Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) heeft een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Het rapport komt geeft vervolg aan een opdracht die het ministerie van LNV in 2021 aan OKSA gaf. Hierin werd gevraagd om een verkenning uit te voeren naar bestaande standaarden rondom biodiversiteit. Omdat de betrokken partijen het belang van dit werk ondertekenden, heeft OSKA vervolgens een OSKA Actieteam gestart. Dit OSKA Actieteam heeft een concreet perspectief onderzocht van wat er gedaan moet worden om standaarden rondom biodiversiteit in de gebouwde omgeving te borgen in beleid.

Het eindresultaat is te lezen in het OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’. Het rapport biedt een handreiking en handelingsperspectief om praktische invulling te geven aan het verbeteren van de biodiversiteit. Dat is één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving. Door de betrokkenheid van verschillende stakeholders (o.a. gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en standaardisatieorganisaties) is dit een breed gedragen eindrapportage.

OSKA is in 2019 ontstaan vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de NAS (Nationale klimaatadaptatiestrategie) als een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het doel is om tot standaarden voor een klimaat adaptief Nederland te komen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: 

Michel Post, 015 2 690 351, afm@nen.nl

 

Bron: NEN 11-09-2023