Nieuws januari 2023

Nieuwsbrief Implementatie 31 januari

Inhoud: Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal Innovatief toezichthouden en handhaven Nieuws voor gemeenten Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Klikdemo's in februari Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Gelijkwaardigheid en doodlopende einden in woongebouwen

Waar de (vrijloop-)dranger tot voor kort regelmatig werd ingezet als gelijkwaardigheid op een doodlopend eind in (de galerij óf corridor van) een woongebouw, is de inzet van de vrijloopdranger als invulling van gelijkwaardigheid door wijziging van het Bouwbesluit in beginsel niet meer mogelijk. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarbij een gedragen bouwwijze niet meer mogelijk is. Is dit wel de bedoeling geweest van deze wijziging? En is het bouwen van een woongebouw met een doodlopend eind nu per definitie niet meer mogelijk?

Aanbiedingsbrief Beantwoording vragen EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal

Het Koninklijk Besluit dat de datum van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is vandaag door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is interbestuurlijk een nieuwe streefdatum afgesproken.

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.

Antwoorden op Kamervragen over veiligheid oude portiekflats

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

Nieuw: infographic en stappenplan wijzigen omgevingsplan

Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. Aan de hand van een interactieve infographic geven we een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.

Brandveiligheid containerwoningen in Amsterdam niet op orde

Vrijwel alle containerwoningcomplexen in Amsterdam vertonen gebreken. Dat staat in een onderzoek naar de brandveiligheid dat is uitgevoerd naar aanleiding van de grote brand in een dergelijk complex afgelopen november. Door de brand gingen 74 containerwoningen verloren.

Mailing Omgevingsloket online 25 januari 2023

In 2023 zijn er een aantal nieuwe releases (versies) in Omgevingsloket online. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en continuïteit van Omgevingsloket online te verbeteren. Niet alle veranderingen zijn direct zichtbaar voor gebruikers

Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de nadere vragen van de Eerste Kamer van 14 december 2022 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Nieuwsbrief Implementatie 25 januari

Inhoud: Lochem wil snel duidelijkheid over inwerkingtreding Webinar over procesgericht werken Zet de landelijke opgaven op 1 Oefenen Klikdemo's in 2023 Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Woningmonitor: nog veel slechte energielabels

Natuur & Milieu heeft 13 december 2022 in de Woningmonitor als eerste inzichtelijk gemaakt in welke gemeenten en wijken de woningen staan met de slechte energielabels E, F of G. “Het kabinet wil dat in 2030 alle woningen met deze energielabels verdwenen zijn. Dat zijn in totaal zo’n 1,5 miljoen woningen. Om dat waar te maken moet er in de komende zeven jaar haast gemaakt worden met bijvoorbeeld het isoleren van woningen”, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu.

Kamerbrief over aanbieding Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief over het 'Plan van aanpak versnellen processen en procedures van de woningbouw'. De minister biedt de Tweede Kamer bij deze brief het Plan van aanpak aan.

Kamervragen over kritisch stuk Bouwwereld

Met de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op 1 juli 2023 gaan mogelijk ook nieuwe eisen gelden op het gebied van daglichttoetreding. Een kritisch artikel op de website van Bouwwereld over deze kwestie heeft geleid tot Kamervragen

Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd

Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

Toegankelijkheid is meer dan rolstoelvriendelijk

“Wanneer we kijken naar de toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit, dan zijn die vooral gericht op rolstoelgebruikers. Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Een groot deel daarvan is geen rolstoeler. Voor die brede doelgroep van mensen werken we aan een nieuwe norm ‘Toegankelijkheid van Gebouwen’, die straks naar verwachting ook in het Besluit bouwwerken leefomgeving aangewezen gaat worden”, zegt Gerard de Nooij, directeur en oprichter van Ongehinderd en lid van de NEN normcommissie ‘Toegankelijkheid van Gebouwen’.

Nieuwsbrief Implementatie 17 januari

Inhoud: Deventer: Ook na inwerkingtreding gezamenlijk op blijven trekken Terugblik uitreiking Aandeslag-Trofee 2022 Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: 'ja, mits' u zich aan de regels houdt! Nieuws voor gemeenten Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Klikdemo's in 2023 Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet Nieuw op iplo.nl

Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd van gemeenten die in 2023 korting geven op de leges bij bouwen onder kwaliteitsborging

Contentupdate demo-omgeving vanaf 16 januari

Vanaf 16 januari 2023 wordt de content op de demo-omgeving van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) geüpdatet. We zorgen dat de content hierdoor weer aansluit op die van de oefenomgeving (pre-productieomgeving). En we breiden deze uit zodat de demo-omgeving een betere indruk gaat geven van hoe het Omgevingsloket er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit zal komen te zien.

Nieuwsbrief 16 januari 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsbrief Implementatie 10 januari

Inhoud: Gemeente Zundert wint Aandeslag-Trofee 2022 Evaluatiecommissie Omgevingswet ingesteld Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Klikdemo's in 2023 Bijeenkomsten Ook in 2023: Spreekuur Omgevingswet IPLO Nieuws

VTH Netwerkbijeenkomst | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deel 4

Graag nodigen we u uit voor een VTH Netwerkbijeenkomst over het bouwen en de Wkb. Dit is de vierde sessie van de special over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland) en Anton Wolthuis (docent omgevingsrecht) gaan in op het handhavingsbeleid dat ze voor een gemeente hebben opgesteld rondom de Wkb

EnergieHotel Ede: circulair en brandveilig

Langs de A12 bij Ede wordt het eerste circulaire hotel van Nederland gebouwd. Het hotel wekt zelf energie op en maakt haar gasten bewust van hun energieverbruik door ze te stimuleren hier bewust mee om te gaan. Het gebouw wordt 50 meter hoog en bestaat uit 12 lagen geprefabriceerde HoutKern®modules die zijn opgebouwd uit Cross Laminated Timber (CLT) wand-, vloer en plafondelementen. Cruciale vraag is of de regelgeving van het Bouwbesluit wel voldoende aansluit bij het (hoger) bouwen in hout?

Verduurzamen voor energielabel C

Per 1 januari van dit jaar moet het merendeel van de kantoren in Nederland zijn toegerust met minimaal energielabel C. Voor hoeveel kantooradressen en -vierkante meters geldt deze verplichting? Hoeveel ervan zijn al voorzien van label C of beter? En welke eigenaren wacht een verduurzamingsopgave van hun kantoorvastgoed? Het Kadaster heeft ’t onderzocht

Webinar: Werven (jong) talent en opzet collectief Traineeship BWT/VTH

Tijdens het jaarcongres op 6 oktober jl. is een startschot gegeven aan de campagne om meer (jong) talent binnen het BWT/VTH vakgebied binnen te halen. Deze wervingscampagne betreft enerzijds het beter op de kaart zetten van ons vakgebied maar anderzijds ook het opzetten van een collectief traineeship. Binnen dit traineeship willen wij mensen die de keuze willen maken richting ons vakgebied, met ondersteuning vanuit de vereniging BWT Nederland, snel inzetbaar maken door ze een op maat gemaakt opleidingspakket aan te bieden. Dit gaan wij doen in samenwerking met de beste opleiders binnen ons vakgebied.

Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

In de week van 9 januari voeren we een update uit op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dan komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat.

Ga aan de slag met nieuwe proefprojecten!

Via de nieuwe ‘stimuleringsregeling proefprojecten’ is er een nieuwe subsidiepot voor totaal 850 nieuwe proefprojecten Wkb beschikbaar.