Ontwikkeling leges omgevingsvergunning om te bouwen 2021-2023

Vanaf 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deels van kracht geworden. Daarmee komt de kwaliteitscontrole voor een deel van de bouwprojecten te liggen bij particuliere bedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil monitoren hoe de tarieven van een omgevingsvergunning om te (ver)bouwen zich ontwikkelen na het van kracht worden van de Wkb. Om deze ontwikkeling te monitoren is allereerst een nulmeting nodig. Dit rapport presenteert resultaten van het onderzoek.

Bron: Rijksoverheid 27-06-2024