Nieuws januari 2024

BBL per 1 januari 2024, MPG-eisen ongewijzigd

Na 33 dienstjaren is het Bouwbesluit vervangen door een nieuwe set technische bouwvoorschriften. Per 1 januari van dit jaar is het ‘BBL’ (voluit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) in werking getreden.

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

In dit besluit zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht die betrekking hebben op de milieuprestatie-eis voor gebouwen. Het gaat hier met name om een verdere aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woonfuncties en kantoorfuncties en de introductie van een milieuprestatie-eis voor een aantal andere gebruiksfuncties. De milieuprestatie wordt berekend om de milieuimpact van het materiaalgebruik van een bouwwerk te bepalen. Het doel van de milieuprestatie-eis is om de milieuimpact van gebouwen, over de gehele levenscyclus, te verlage

Nieuwsbrief Implementatie 25 januari 2024

Inhoud: De Omgevingswet maken we samen. Laten we naar elkaar blijven omkijken Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Handreikingen erfgoedverordening en begraafplaatsenverordening Alles draait om veiligheid en stabiliteit op het spoor Pijnacker-Nootdorp vervult aanjagersrol met verve DSO Community Interview Adrie van Bohemen over het inloopspreekuur DSO Oefenen Nieuw op Iplo.nl Bijeenkomsten

WKb: bent u er klaar voor?

Ook de NEN heeft een duidelijk artikel geplaatst over de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hieronder vindt u dit artikel

Wkb en monumentenzorg

Op de website van de stichting ERM staat veel informatie over de impact van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op bouwactiviteiten in, aan en op beschermde monumenten.

Geruisloos ingevoerde Omgevingswet gaat nog voor frustraties zorgen

De Omgevingswet-storm… Blijft vooralsnog uit. Nog geen huilende ambtenaren gesignaleerd die last hebben van DSO-kwaaltjes of anderzinds.

Nu beschikbaar: checklist bijzondere lokale omstandigheden

De VNG publiceerde onlangs de leidraad Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging (BLO) waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe gemeenten inzicht kunnen krijgen in locatiespecifieke risico’s die van invloed kunnen zijn op het bouwproces. Hoe dit praktisch te maken? Met de handige checklist BLO's.

Nieuw: Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan

De VNG heeft een ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de Handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet.

Nieuwsbrief 9 januari 2024

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Kennisdeling eerste ervaring met het werken onder kwaliteitsborging na invoering Omgevingswet

Via een ervaringenformulier geven wij u de mogelijkheid om uw eerste ervaringen over de Wkb (Meldingsplicht activiteit bouwen) die u heeft vanuit het bevoegd gezag, vanuit uw rol als kwaliteitsborger of vanuit uw rol als opdrachtgever of bouwer te delen. Deze informatie, die geheel anoniem zal worden behandeld, zal worden gebuikt om zo snel mogelijk eventuele verbeteringen die gewenst zijn of problemen waar u tegen aan loopt te kunnen verbeteren of op te lossen.

Evaluatie Omgevingswet

Een speciale commissie gaat vanaf 2024 de Omgevingswet evalueren. De evaluatie moet duidelijk maken hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de wet zijn doel bereikt. De commissie is onafhankelijk. De evaluatie duurt 5 jaar.

Leidraad Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging

Wanneer er in uw gemeente gebouwd gaat worden moet er tot 2024 in veel gevallen een vergunning worden aangevraagd. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen. Als een initiatiefnemer gaat bouwen dan moet er vanaf 1 januari 2024 een kwaliteitsborger worden ingeschakeld die meekijkt of het bouwwerk aan de technische regels voldoet om invulling te kunnen geven aan de meldplicht voor de bouwactiviteit. De kwaliteitsborger moet bij daarbij ook rekening houden met lokale risico’s of lokale situaties.

Handelingsperspectief vergunningverlening, toezicht en handhaving Wkb gemeente Leeuwarden

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, is per 1 januari in werking getreden. Voor nieuwbouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1, moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld en geldt voor de technische bouwactiviteiten de meldingsplicht. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor een handelingsperspectief VTH geschreven.

Save the date: de TloKB komt naar je toe!

Het is bijna zover! Vanaf 1 januari 2024 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in de bouwsector. Ben jij er al klaar voor?

Nieuwsbrief Implementatie 4 januari 2024

Inhoud: Het is zover: de Omgevingswet is van kracht Werkbezoek Omgevingsdienst Regio Arnhem Interview Rob Verbaan: Regelanalist als bruggenbouwer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Nieuws voor gemeenten Oefenen Trefpunt van kennis: DSO Community Nieuw op IPLO Bijeenkomsten

Vergunningvrij planologisch gebruik: van Besluit omgevingsrecht naar Omgevingswet

In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan regels over bouwwerken die zonder vergunning mogen worden gebouwd. Ook als ze in strijd zijn met regels van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke instrumenten. Onder de Omgevingswet gaat het om regels voor vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken.

Handleidingen LAVS geactualiseerd

De handleidingen van het LAVSzijn geactualiseerd.

Sceptische geluiden over Omgevingswet bij rondetafelsessie

Frustraties aan de kant en stapsgewijs opstarten Het klinkt eenvoudig: de Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. De praktijk blijkt een stuk complexer, zo leert een speciale rondetafelsessie van Yacht over de invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2024. Gastspreker Wico Ankersmit heeft het over ‘een sprookjesfilm’, met de veelzeggende toevoeging dat hij niet in sprookjes gelooft als enkel doelen worden gesteld en geen regels voor uitvoering worden opgesteld. Alice van de Geest is positiever en pleit voor ‘gewoon beginnen met een onderdeel van de Omgevingswet’. Een verslag over het plakken van banden, een déjà vu en bang durven zijn.