Nieuws februari 2024

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit februari 2024

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2024 met acht interessante nieuwsberichten. Wij wensen u veel leesplezier.

Handreiking: rekenen aan integrale CO2-emissie door nieuwbouwwoningen

Om met Nederlandse woningbouw aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen is integraal inzicht in de CO2-uitstoot door energieverbruik en materiaalgebruik op korte termijn cruciaal. Dat kan met de Quick Carbon Indicator (QCI). Lente-akkoord maakte een handreiking met praktijkberekeningen en bevindingen voor marktpartijen, corporaties en gemeentes.

Nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene, namens Brandweer Nederland, is de 2024-versie en de 16e druk van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.

Jennemieke Kleijwegt nieuwe voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Tijdens de jaarlijkse heidag, die op vrijdag 16 februari werd gehouden in het prachtige ‘Huis Oudegein’ in Nieuwegein heeft Else Poortvliet na vier jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Jennemieke Kleijwegt.

Nieuwsbrief Implementatie 22 februari 2024

Inhoud: Wij zijn er voor de mensen aan de knoppen Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Oefenen Nieuws voor gemeenten Dienstverlening (serviceketen Omgevingswet) Nieuw op Iplo.nl Bijeenkomsten

Beantwoording vragen over de Omgevingswet

Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de Omgevingswet. De vragen zijn van de Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer.

MKB Opleverdossier: Eindrapportage

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt

Mailing Omgevingsloket online, 16 februari 2024

Inhoud: Aanvraag Omgevingsloket online kwijt

Nieuwsbrief 13 februari 2024

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 16, februari 2024

In deze editie van de nieuwsbrief over gebouwd en groen erfgoed voor gemeenten delen we nieuws uit het erfgoedveld en geven we u meer informatie over subsidies en interessante bijeenkomsten. Deel deze nieuwsbrief vooral ook met andere collega's die betrokken zijn bij cultureel erfgoed binnen uw gemeente. Abonneren kan via dit online aanmeldformulier.

Nieuwsbrief Implementatie 8 februari 2024

Inhoud: Feestelijke primeur in Bunschoten: eerste vergunningverlening onder de Omgevingswet Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Leveranciersdag DSO 13 februari 2024 Oefenen Nieuw op Iplo.nl DSO communitity Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2024

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 18 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog vers, maar de eerste wijzigingen in de verschillende regelingen staan al op stapel. Eerder berichten wij al over de voorgenomen wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) o.a. per 1 juli

Berekening plankosten veranderd door Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe rekenmodellen waarmee gemeenten de maximaal publiekrechtelijk te verhalen plankosten kunnen berekenen. Plankosten zijn kosten van de inzet van medewerkers van overheden bij ruimtelijke plannen. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op de Omgevingswet

Consultatie aanscherping Milieuprestatie-eis

Op maandag 29 januari is het wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ter uitbreiding en aanscherping van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan.

Senze en VPRC onderzoeken bekostiging en een alternatieve financiering van VTH-taken na inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2024 is de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen een feit. Na jaren van overleg en discussie omtrent de twee wetten zijn ze nu echt in werking getreden. Verwacht wordt dat deze stelselwijziging grote veranderingen teweegbrengt voor zowel de werkwijze als de financiën van de afdeling BWT/VTH. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vallen bepaalde taken, maar ook de daarmee gepaard gaande leges, weg. De keuze om meer activiteiten omgevingsplanactiviteitvrij te maken zal wellicht nog een grotere impact op de inkomsten hebben. Daarnaast zien we steeds meer taken naar BWT/VTH komen die niet (kunnen) worden gedekt door leges. Het is belangrijk dat gemeenten goed voorbereid zijn op de financiële risico’s en uitdagingen door de komst van zowel de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als de Omgevingswet en inzichtelijk krijgen welke financiële effecten men kan verwachten.

Future Green City World Congres

Met genoegen kunnen wij mededelen dat de Early Bird Ticket Sale voor het Future Green City World Congress 23 – 26 september 2024 in Utrecht is gestart!

Oproep aan gemeenten die m.n. op het gebied van de Wabo/Omgevingswet maar ook de model Apv van de VNG bereid zijn om ICTU te helpen met het onderzoeken hoe gemeenten inzicht geven in gegevensgebruik.

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering lanceerde deze week de website GegevensbijBesluiten.overheid.nl. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen hier zien welke gegevens de overheid gebruikt bij het nemen van besluiten

Beschikbaar: Update Handreiking toezicht en handhaving Wkb

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De VNG heeft nu een update van de Handreiking Toezicht en handhaving onder de Wkb beschikbaar gesteld.

Nieuwe CCV-inspectieschema’s voor brandbeveiliging gepubliceerd

Als gebruiker of eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat je aan de gestelde eisen voldoet, vindt er een periodieke inspectie plaats aan de hand van de CCV-inspectieschema’s. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe schema’s gepubliceerd die op 1 juli 2024 in gaan.