Bouwregelgeving voor de brandveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wat is de huidige brandveiligheidssituatie in gebouwen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden)? Wat is het verschil met de Nederlandse situatie? Welke knelpunten ervaart het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) bij zijn werkzaamheden in relatie tot risicobeheersing? En welke wensen heeft het korps? Het NIPV heeft dit onderzocht in opdracht van BKCN en adviseert een aantal verbeteringen.

Huidige brandveiligheidssituatie

De basis voor de brandveiligheidsregelgeving op de BES-eilanden ligt vast in het BES-Bouwbesluit. Dat besluit bevat geen prestatie-eisen voor brandveiligheid. Bij het toetsen van bouwplannen gebruikt de brandweer in eerste instantie het ‘Beleid brandveilig bouwen en gebruiken’; dit beleid is niet formeel vastgesteld. Tijdens de ontwerp- en realisatiefase is er weinig aandacht voor de brandveiligheid van gebouwen, doordat een juridisch toetsingskader en kennis bij de betrokken partijen ontbreekt. Er wordt beperkt gehandhaafd op de BES-eilanden. Het opleiden van medewerkers risicobeheersing gebeurt primair tijdens het werk. Professionele opleidingen worden gevolgd bij lokaal georganiseerde bijeenkomsten door en met het NIPV.

Knelpunten en wensen

De meest in het oog springende knelpunten zijn het ontbreken van een vastgesteld beleid voor de brandveiligheid van gebouwen, de beperktheid van het ‘Beleid brandveilig bouwen en gebruiken’ en de gebrekkige aansluiting op de Nederlandse bouwregelgeving. Bovendien sluiten het huidige beleid en werkwijze niet goed aan op de bouwwijze op de BES-eilanden. Een beleid met een breder toepassingsgebied dat beter aansluit op de lokale bouwwijze en meer verbinding met de werkwijze volgens de Nederlandse bouwregelgeving zijn daarom twee wensen van BKCN. Daarnaast zijn er onvoldoende handvatten om de prestatie-eisen uit het ‘Beleid brandveilig bouwen en gebruiken’ in te vullen. Die handvatten zijn gewenst om de implementatie van brandveiligheid in het ontwerp en bouwwerk te bevorderen.

Verbetervoorstellen

Het NIPV adviseert de volgende verbeteringen:

  • Stel een nieuw beleidsdocument op dat qua opbouw en inhoud sterk lijkt op het Nederlandse ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’, maar dat wel wordt toegespitst op de lokale omstandigheden. Zorg ook voor voldoende achtergrondinformatie bij de prestatie-eisen en zorg voor handreikingen voor veelvoorkomende afwijkingen van het nieuwe beleid.
  • Stel protocollen op voor de bouwplantoetsing en stel die vast samen met het bevoegd gezag.
  • Stel handreikingen op voor de praktische invulling van technische brandveiligheidsvoorzieningen.

Bron: NIPV 19-03-2024