Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 17, maart 2024

In deze editie van de nieuwsbrief over gebouwd en groen erfgoed voor gemeenten delen we nieuws uit het erfgoedveld en geven we u meer informatie over subsidies en interessante bijeenkomsten.

Deel deze nieuwsbrief vooral ook met andere collega's die betrokken zijn bij cultureel erfgoed binnen uw gemeente. Abonneren kan via dit online aanmeldformulier.

Start programma Erfgoed & Overheid

Gemeenten en provincies spelen een centrale rol bij de zorg voor ons cultureel erfgoed. De capaciteit en deskundigheid die zij daarvoor beschikbaar hebben, staat echter onder druk. Dit is zorgwekkend gezien de grote, urgente ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Cultureel erfgoed moet een volwaardige rol spelen in die ruimtelijke opgaven. Daarom start het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het programma Erfgoed & Overheid.
In het tweede kwartaal van 2024 wordt in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd, waar gemeenten en de provincie in gesprek gaan over hun zorgen, de knel- en verbeterpunten die men ziet, wat er goed gaat en wat er van elkaar kan worden geleerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de wettelijke taken voor erfgoedzorg in gemeenten of provincies.

Meer informatie

Meerstemmig Monumentenbestand

De afgelopen jaren hebben professionals op het gebied van cultureel erfgoed, onderzoekers en burgers vraagtekens gezet bij de manier waarop rijksmonumenten bepaalde verhalen uit onze geschiedenis verbeelden en overbrengen. In 2023 is de RCE daarom gestart met een project om inzicht te krijgen in manieren waarop het Nederlandse rijksmonumentenbestand de huidige samenleving beter kan weerspiegelen en wat dit zou kunnen betekenen voor de keuzes die gemaakt worden tijdens het aanwijzen van monumenten als rijksmonument. Het project heeft aangetoond dat de monumenten die nu in het rijksmonumentenregister staan in het verleden voornamelijk door professionals zijn geselecteerd op basis van kunst- en architectuurhistorische criteria. Maar deze rijksmonumenten zijn verbonden met verschillende verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. Ook met verhalen die lang vergeten of genegeerd zijn binnen de dominante discoursen op het gebied van geschiedenis en cultureel erfgoed. Dit heeft ertoe geleid dat de informatie over monumenten in het rijksmonumentenbestand soms onvolledig of eenzijdig is.

Meer over het onderzoek

Opvolgers gezocht!

Wie wint de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2024? Ook dit jaar zijn we weer op zoek
naar mooie en inspirerende voorbeelden om monumentale panden te verduurzamen. Zijn er binnen uw gemeente inspirerende voorbeelden die als toonbeeld en inspiratiebron kunnen dienen voor andere monumenteigenaren? Aanmelden kan tot uiterlijk 12 mei.

Dien een project in

Beurs MONUMENT

14, 15 en 16 mei vindt de beurs MONUMENT plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Donderdag 16 mei is een speciale dag voor erfgoedambtenaren. Naast veel interessante kennissessies is er een gratis werklunch rondom verschillende inhoudelijke en actuele onderwerpen. Vraag alles wat u wilt aan inhoudelijk specialisten en adviseurs. Investeer een dag, kom naar de Brabanthallen en breng uw kennis up-to-date.

Reserveer uw gratis ticket nu

Subsidienieuws

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open
Houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten? De subsidieregelingduurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om uw conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024.

Start aanvraagronde Woonhuissubsidie
Op 1 maart is de aanvraagronde voor de Woonhuissubsidie weer gestart. De regeling is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. In 2024 kan subsidie worden aangevraagd voor instandhoudingskosten die in 2023 zijn gemaakt.

Instandhoudingssubsidie loopt nog t/m 31 maart
Tot en met 31 maart 2024 kunnen eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, nog instandhoudingssubsidie aanvragen. Het gaat hier om eigenaren van bijvoorbeeld een molen, kerk of fabriek.

Beheer en behoud van collecties in overheidsbezit

Roerend erfgoed in rijks- of gemeentelijke monumenten: hoe gaan overheden daarmee om? Hoe kun je samen optrekken bij de zorg voor dit erfgoed? Op woensdagmiddag 17 april is de eerste bijeenkomst van het nieuwe platform Collecties van overheden. Dit platform richt zich op collecties van rijksoverheden, provincies, waterschappen en gemeenten. Door de verscheidenheid aan objecten en verdeling van taken en verantwoordelijkheden over meerdere instanties kan beheer en behoud behoorlijk complex zijn. Dit platform biedt ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen én samen ontwikkelen van nieuwe kennis over dit roerend erfgoed in overheidsbezit.

Lees meer

Urban Heritage Strategies in War Time

De zomercursus Urban Heritage Strategies gaat dit jaar over cultureel erfgoed in tijden van crisis. Hoe om te gaan met erfgoed van een belegerde stad? Hoe voorkom je verlies van erfgoedwaarden en hoe bereid je je voor op wederopbouw? Hoe organiseer je het benodigde onderhoud en hoe is ontwikkelingsdruk te weerstaan? Erfgoedprofessionals die werken in crisissituaties, in het bijzonder in Oekraïne, worden uitgenodigd zich aan te melden. De cursus staat ook open voor professionals uit Nederland en andere landen.
De cursus wordt aangeboden door de RCE in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft.

Meer informatie

Uitgelicht

Nederland sluit zich aan bij de Culturele Routes van de Raad van Europa
De Raad van Europa hoopt dat door de culturele routes bewustwording over het Europese erfgoed groeit, dat het voor culturele en educatieve uitwisselingen onder jonge Europeanen zorgt, en voor een stimulans voor cultureel toerisme en duurzame culturele ontwikkeling.

Gemeente Haaksbergen heeft een nieuw rijksmonument
Boerderij Klein Kattendam in Haaksbergen is nu beschermd als rijksmonument. De boerderij van het type los hoes is in vrijwel originele staat behouden gebleven en in Nederland zeer zeldzaam.  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is samen met de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking getreden. Voor bouwactiviteiten in, aan of op rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten is de Wkb nog niet van toepassing. 

Platform Post 65
Op 7 maart organiseerden Erfgoed Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Platform Post 65’. Lees het verslag op de website van Erfgoed Leiden.

Agenda

27 maart – Bouwhistorisch Platform

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

27 maart – Erfgoedacademie: Behoud van interieurs

Meer informatie en aanmelden via erfgoedacademie.nl.

30 maart – Erfgoedacademie: Beoordeling van bouwkwaliteit

Meer informatie en aanmelden via erfgoedacademie.nl.

9 april – Online informatiebijeenkomst FARO

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

12 april – Natuursteenplatform

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

17 april – Platform Collecties van overheden

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

18 april - Webinar Erfgoed Deal: Erfgoedinclusieve watervoering

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

29 mei - 8th Architectural Finishes Research Conference

Meer informatie en aanmelden via cultureelerfgoed.nl.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 25-03-2024