Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. De wijziging omvat het regelen van een ingebruiknamebesluit en een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht en vergunningvrije bouwactiviteiten.

Deze wijziging van het Bbl strekt ertoe te regelen dat het bevoegd gezag, in het geval dat herstel van gebreken van een gebouw niet proportioneel is in relatie tot de doelen van de regels waaraan niet wordt voldaan, een besluit tot ingebruikname kan nemen als de verklaring van de kwaliteitsborger ontbreekt. Is herstel van de strijdigheid naar de mening van de initiatiefnemer niet mogelijk of disproportioneel, dan kan hij (gemotiveerd) verzoeken om gebruik toch toe te staan via een ingebruiknamebesluit.

Een tweede wijziging betreft een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht op grond van de artikelen 2.25 en 2.26, vergunningvrije bouwactiviteiten op grond van artikel 2.27 en de meldingplicht op grond van artikel 2.17. In artikel 2.27 is geregeld dat bouwactiviteiten die op grond van de artikelen 2.25 of 2.26 vergunningplichtig zijn en vallen onder de regels van artikel 2.17 onder de meldingplicht vallen. Uit de regels bleek echter onvoldoende dat vergunningvrije activiteiten niet alsnog meldingplichtig zijn.

Reageren op deze consultatie

Consultatiegegevens

Startdatum consultatie

26-03-2024

Einddatum consultatie

23-04-2024

Status

Actief

Type consultatie

AMvB

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Keten-ID

26210

Onderwerpen

Bouwen en verbouwen

Voor wie belangrijk

Deze wijziging is belangrijk voor partijen in de bouwketen, waaronder de bouwende partij, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer.

Wat verandert er?

  • Het regelen van een ingebruiknamebesluit voor die gevallen waar er geen verklaring is, er geen gereedmelding kan worden gedaan en herstel niet proportioneel is ten opzichte van het doel van de regel.
  • Verduidelijking van de regelgeving omtrent vergunningvrije bouwactiviteiten.

Relevante documenten

PDF | 171 kB Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bbl ivm het regelen van een ingebruiknamebesluit

PDF | 75 kB Beantwoording vragen inzake beleidskompas

Ondersteunende documenten

De volgende documenten geven extra informatie. U kunt niet op deze documenten reageren.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Bron: Overheid.nl 26-03-2024