Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk

We zijn in gesprek gegaan met betrokken partijen over de ontstane wachtlijstproblematiek voor CO-certificering. Techniek Nederland heeft aangedrongen op een tijdige en aanvaardbare oplossing voor de groep bedrijven die slechts één stap verwijderd is van formele certificering. Deze oplossing is inmiddels voorhanden, maar uiteraard onder strikte voorwaarden. 

Overleg met Bouw- en Woningtoezicht 

Deze week is Techniek Nederland in overleg gegaan met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Zij vertegenwoordigen de gemeentelijke handhavers, waar bedrijven ook onveilige situaties moeten melden. 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is het met Techniek Nederland eens dat iedereen er bij gebaat is dat bedrijven die nu nog op wachtlijsten van certificerende instellingen (CI’s) staan, hun gastechnisch installatiewerk onder voorwaarden moeten kunnen blijven uitvoeren. Het is immers niet wenselijk dat belangrijk service- en onderhoudswerk niet meer uitgevoerd kan worden en er onveilige situaties ontstaan.

Daarnaast geeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht aan niet te verwachten dat gemeenten uit zijn op bestuurlijke handhaving van bedrijven die binnen afzienbare termijn gecertificeerd zijn. Zij richten hun handhaving uiteraard bij voorkeur op bedrijven die zorgen voor onveilige situaties en niet op de bedrijven die werken volgens de uitgangspunten van de wet. Het blijft echter een bevoegdheid van een gemeente om in tegenstelling tot deze invulling wel over te gaan tot handhaving. Daar heeft Techniek Nederland geen invloed op.  

De voorwaarden 

De wetgeving is op 1 april 2023 in werking getreden maar omdat eind maart honderden bedrijven op de wachtlijst van certificerende instellingen (CI's) stonden, heeft Techniek Nederland afspraken gemaakt met de Vereniging BWT Nederland onder welke voorwaarden deze bedrijven alsnog konden doorwerken. Deze afspraken liepen tot 1 juli 2023. Aangezien nu blijkt dat de wachtlijsten nog niet zijn weggewerkt, heeft de vereniging BWT Nederland het standpunt ingenomen deze coulance te verlengen, waarbij zij adviseerd on terughoudend te zijn met handhaving bij installateurs die al zijn aangemeld en op de wachtlijst staan voor certificering en geheel voldoen aan de 'doorwerkvoorwaarden'.

Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

- Er is opdracht gegeven aan een CI voor certifidering, of er is al een overeenkomst afgesloten met dienstverlenen CO-keur en de eerste steekproeven door CO-keur zijn positief doorlopen;

- De monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie;

- De monteurs gebruiken gekalibreerde meetapparatuur;

- Er wordt gewerkt volgens de certificatieregeling en een ingevuld kwaliteitshandboek.

Vinger aan de pols 

Techniek Nederland is vooralsnog tevreden over deze constructieve afspraken. Dat neemt niet weg dat we de komende periode in overleg blijven met de CI’s om te monitoren of de wachtlijsten de komende maanden daadwerkelijk worden weggewerkt. Mocht het in de aanloop naar 1 juli nodig blijken, dan zoeken we naar nieuwe passende oplossingen met betrokken partijen. 

Daarnaast stemmen wij nog af hoe u aan uw klanten kunt aantonen dat u – indien u voldoet aan de voorwaarden – na 1 april zonder formele certificering door mag blijven werken. 

Dit bericht is onderdeel van CO-Journaal #9 verzonden op 23 maart.

Bron: Techniek Nederand 24-03-2023