Nieuws januari 2022

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. U kunt dan ook niet aansluiten. We plannen het onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijd en raden u aan de oefenomgeving niet te gebruiken voor 9.00 uur of na 17.00 uur.

Statement Vereniging BWT Nederland in relatie tot de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De afgelopen ruim 10 jaar is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een belangrijk onderwerp binnen de Vereniging BWT Nederland. Als vereniging raakt deze wet ons vakgebied tot op het bot, en in die ruim 10 jaar heeft de Vereniging BWT voor haar leden dan ook heel veel tijd en energie gestoken in het kritisch meedenken en meewerken aan een zo goed mogelijk eindresultaat. In veel gevallen heeft dit ook geresulteerd in het naar onze mening verbeteren van de wetgeving, bijvoorbeeld door het bestuursakkoord van 2019. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is – begrijpelijk- ook een zeer gevoelig onderwerp binnen onze vereniging aangezien dit over de functie, taak en uitvoering van het werk van onze leden gaat. Toch hebben wij de ‘emotie’ altijd buiten de discussie proberen te houden. Wel hebben wij regelmatig afstand genomen van de manier waarop er in de pers door bouwers en zelfs de minister over de huidige taakinvulling en kwaliteit van ons vakgebied werd gesproken. De vereniging heeft altijd intensief en op een constructieve wijze bijgedragen aan de totstandkoming van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Als Vereniging BWT Nederland hebben wij altijd de focus gehad op het doel van de wet, namelijk een verbetering van de bouwkwaliteit en het verbeteren van de positie van de bouwconsument. Daarnaast hebben wij ons specifiek ingezet voor een uitvoerbare en handhaafbare wet door het bevoegd gezag. Nu de Minister aanstuurt op een invoering van de wet per 1 juli 2022 en zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben ingestemd met het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en de AMvB kwaliteitsborging voor het bouwen is doorgestuurd naar de Raad van State vinden wij het als vakvereniging van belang om via deze weg onze zorgen die er nog steeds zijn kenbaar te maken.

Lijst van vragen inzake voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over brief van de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2021 inzake de Voortgang Omgevingswet december 2021 (33118, nr. 209).

Nieuwe lector Brandpreventie: Lieuwe de Witte

Lieuwe de Witte is per 1 januari benoemd tot lector Brandpreventie bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij neemt het stokje over van René Hagen die in juni afscheid neemt van het IFV

Nieuwsbrief 24 januari 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Modelverordening leges geactualiseerd

Wij hebben de modelverordening leges geüpdatet in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de meeste wijzigingen hebben wij eerder afzonderlijk bericht.

Kaarten dragen bij aan concretisering wetsteksten

ProRail en Rijkswaterstaat zijn in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet druk bezig met het digitaliseren van informatie om kaarten te maken waarop onder andere staat aangegeven waar beperkingen gelden voor activiteiten

Hugo de Jonge, de nieuwe minister van BWT

Het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en naast veel nieuwe ministers zijn er ook nieuwe ministeries. Lang werd er gesproken over de terugkeer van het ministerie van VROM. Dit is niet helemaal gelukt. Het is het ministerie van VRO geworden. Milieu in brede zin lijkt meer te zijn onderverdeeld en wordt deels Klimaat en Energie met minister Rob Jetten, maar valt ook deels onder Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit met minister Henk Staghouwer en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en nog een vierde minister voor natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

Handreiking brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages gepubliceerd

Deze handreiking voor de voorbereiding op en de aanpak van de brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages is gepubliceerd door de Brandweeracademie van het IFV. In de uitgave worden verschillende onderdelen uit de doctrine brandbestrijding toegepast, leidend tot een praktische denk- en handelwijze voor de aanpak van parkeergaragebranden.

Kijk mee met gemeente die VNG werkplaats omgevingsplan doet!

Wilt u leren van een gemeente die in een VNG werkplaats omgevingsplan bezig is met het maken van een omgevingsplan? Dan kan dat door u aan te sluiten bij de ‘2e ring’ van de VNG werkplaats omgevingsplan.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 12 januari 2022

Inhoud: Save the date: Schakeldag op 8 maart! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Werkboeken aansluiten, inregelen, beproeven Nieuws van en voor gemeenten Oefenen Regionaal nieuws RIO's Online bijeenkomsten bijwonen of terugkijken Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

Wij hebben al eerder berichten geplaatst over de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari in werking treedt, maar hierbij ook nog het officiële bericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit dit ministerie op het gebied van wonen en verduurzaming.

Wat doet bijvoorbeeld een #Bouwinspecteur

Wat de inwoner van ons merkt. Als het goed is helemaal niets. Mooie uitspraak van Remco. Daarom ook zo goed dat Rotterdam aandacht heeft voor ons vakgebied. Want als je niets merkt van ons werk is het ook lastig om onder de aandacht te brengen. Maar waarom de inwoners er zo weinig van merken heeft er wel degelijk mee te maken dat hij zijn werk goed doet. Daarom een mooi voorbeeld voor andere gemeenten! De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige beroepen zijn bekend, andere minder. Wat doet bijvoorbeeld een bouwinspecteur? 'We zorgen er mede voor dat bouwen, verbouwen slopen op een verantwoorde manier gebeurt.'

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten.